2011-04-18

Nuwe webtuiste!

Belangrike kennisgewing:
Hierdie webjoernaal is al geruime tyd onaktief. Die Olyfberg-Gemeente het 'n nuwe tuiste op die web by http://www.olyfberggemeente.co.za/, waar heelwat meer funksionaliteit beskikbaar is.Besoek die webwerf en:
 • Laai onlangse boodskappe af (MP3-formaat)
 • Laai musiek, lirieke, en video's af
 • Sien ons kalender van aktiwiteite
 • Maak kontak

2009-07-14

Wolmer Gemeenskapsprojek

 1. Waarom barmhartigheid en liefdadigheid?

  Ons leef in dankbaarheid teenoor Vader Jahweh omdat Hy Homself oor ons ontferm het in Sy barmhartigheid en ons gered het van die dood volgens Efes 2:4-9. Hierdie barmhartigheid het Hy aan ons geleer deur self vir ons die voorbeeld te stel.

  Die Olyfberg Gemeente wil die volk bedien deur die Heilige Gees en met Vader se liefde. Hierdie liefde moet op 'n demonstratiewe en tasbare wyse uitgeleef word teenoor die wese en weduwees in ons volk wat verdruk word en in ellende verkeer. Die gemeente beywer haarself om die waarheid van die Woord deur prediking en opnames beskikbaar te stel sodat die verlore skape van die huis van Israel kan hoor en kan terugkeer na hul God. Maar dit kan nie daarby bly nie. So wil ons ook barmhartigheid bewys aan diegene wat nie genoeg het om hul basiese daaglikse behoeftes te bevredig nie. Die Olyfberg Gemeente besef dat daar behoeftes in ons omgewing is en dat ons as die liggaam van Jahshua 'n verskil aan hul omstandighede kan maak deur barmhartigheid te toon soos Hy aan ons gedoen het.

  Die Woord leer ons dat liefdadigheid bewys moet word aan die armes, maar dat dit nie tot eie eer mag strek nie; volgens Mat 6. Die Gemeenteraad het 'n daadwerklike aksie geloods om uit te reik na ons eie mense, en hierdie inligtingsbrosjure is saamgstel om u in te lig en ook te betrek by die projek.

  Die gemeente poog om as deel van barmhartigheid ook na ons eie lede om te sien volgens behoeftes. Hierdie is die eerste buite-gemeentelike projek en ons vra u voorbidding vir wysheid om ook in die toekoms ander projekte aan te pak waardeur ons Jahshua se Naam kan verheerlik en 'n bydrae tot verligting van die nood van ons volk te maak.

 2. Benadering

  Die Olyfberg Gemeenteraad het besluit om verskeie hulpbehoewende instansies in die Pretoria-omgewing te nader en uit te vind op watter maniere ons kan help. Die standpunt was dat daar na goed-georganiseerde organisasies gekyk moet word wat met dissipline en deursigtigheid bestuur word. Een van die organisasies wat geïdentifiseer is, is die Wolmer Gemeenskapsprojek naby Pretoria-Noord. Die inligting rondom die projek is beskikbaar as deel van 'n pamflet wat op die kennisgewingbord beskikbaar is vir meer spesifieke inligting. Die Gemeenteraad het dit goedgedink om by hierdie behoeftiges betrokke te raak en om dit so te benader dat elke gemeentelid geleentheid sal kry om ook 'n bydrae te maak.

  Uit die aard van die omstandighede is die hulp hoofsaaklik gefokus op die kinders in Wolmer wat uit gebroke huise kom en nie die voorregte het wat ons as vanselfsprekend aanvaar nie.

 3. Gemeente-projek

  Die projek vanuit die gemeente het verskillende fases en word bestuur deur die Gemeenteraad. Soos enige projek is tyd, finansies en mense nodig om dit te suksesvol te implementeer.

  1. Fase 1: Betaal van noodsaaklike dienste

   Fase 1 behels dat die gemeenteraad besluit het om die gemeenskapsaal van waar die kinders kos gegee word, en waar die kinders naskool versorg word, te ondersteun met die betaal van hulle water-en-ligterekening vir drie (3) maande. Eben Barnard het as tesourier van die gemeente met die projekbestuurder van die Wolmer Gemeenskapsprojek in verbinding getree en tref die reëlings dienooreenkomstig.

  2. Fase 2: Aankoop van noodsaaklike skool- en skryfbehoeftes

   Fase 2 behels die aankoop van skool- en skryfbehoeftes ter voorbereiding van die 2009-skooljaar. Hierdie aankope word gefinansier deur fondse wat oorbly nadat die water en ligte betaal is. (Daar bly genoeg fondse oor uit die totale bedrag wat bewillig is)

   Die lys van aankope word gedoen op aanbeveling van die Wolmer Gemeenskapsprojek en soos uiteengesit op die lys deur hulle verskaf (beskikbaar op die kennisgewingbord).

   Hierdie aankope sal vroeg in 2009 gedoen word.

   Eben Barnard en Gerda Raath sal die aankope, verpakking en aflewering reël.

  3. Fase 3: Liefdadigheid deur gemeentelede in terme van die volgende kategorieë

   1. Elke gemeentelid of gesin kan vrywillig 'n pakkie saamstel met benodigdhede volgens die lys wat beskikbaar is op die kennisgewingbord. Let asseblief op die ouderdomme van die kinders en die spesifieke behoeftes. Ons wil graag versoek dat u ook 'n omgeebriefie in die pakkie sal insluit met 'n bemoedigende Skrif of geestelik-geïnspireerde boodskap. Dit is belangrik dat ons deur die gemeenskap se projekbestuurder werk en nie persoonlik betrokke raak nie. Dus versoek ons u om nie persoonlike besonderhede van uself op die pakkie aan te bring nie.

   2. U kan 'n vrywillige skenking gee van goeie bruikbare items wat insluit (maar nie beperk is tot) kombuisware, klerasie en speelgoed. Ons versoek u om dit te verpak en duidelik te merk met 'n aangehegde A4-bladsy wat uiteensit wat dit is, bv. "kombuisware, 6 koffiebekers", of "klere, 1 x 36 mansbroek", of "speelgoed vir seuns", ens.

   3. U kan ook skenkings gee vir die kombuis wat by die gemeenskapsaal bedryf van die volgende items: suiker, meel, olie, koffie, blikkieskos, en ander nie-bederfbare produkte. Verpak dit in 'n houer wat duidelik gemerk word as "voedsel".

   Ons versoek u om die eerste bydraes na die laaste erediens van die jaar te bring wat gehou word op die 7de Desember 2008.

   Eben Barnard en Gerda Raath sal reël dat die items ontvang en afgelewer word.

 4. Navrae en verdere voorstelle

  Indien u verdere navrae het, skakel asb. met Gerda Raath by 082 990 1159 of Eben Barnard by 084 657 2996.

  Jak 2:14 Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie?

  Jak 2:15 As daar nou 'n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het,

  Jak 2:16 en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie - wat baat dit?

  Jak 2:17 Net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood.

2009-07-13

Lys van Benodigdhede deur Wolmer Gemeenskapsprojek

Aantal kinders

Ouderdom (jaar)Aantal DogtersAantal Seuns
5-6119
7-91414
10-121313
13-152019
16 plus125
Totaal7050
Toiletware benodig

120Koekies seep
120Sjampoe
35Aanrol-deodorant (dogters)
37Aanrol-deodorant (seuns)
120Tandeborsels
120Tandepasta
35Sanitêre doekies (nie tampons)
120Badsponse
37Kamme (seuns)
70Haarborsels (dogters)
70Lyfroom
240Toiletrolle
120Gesigshanddoeke
120Handdoeke
20Paar grys skoolkouse (klein/small)
30Paar grys skoolkouse (medium)
30Paar grys skoolkouse (groot/large)
35Dames-skeermesse en skeerroom
16Mans-skeermesse en skeerroom


Skoolskryfbehoeftes benodig

 • Gom (Pritt) DRINGEND
 • Penne (blou) DRINGEND
 • Penne (ander kleure)
 • Potlode
 • Skrifte (32 en 72 blaaie)
 • Kleurpotlode
 • Inkleurviltpenne (koukies)
 • Indraai-vetkryte
 • Skerpmakers
 • Uitveërs
 • Liniale
 • Kwaste
 • Waterverf (in enige vorm)
 • Skertjies
 • Passerstelle
 • Tegniese Tekene-gereedskap vir hoërskoolkinders
 • Projekgom
 • Kleefband
 • Maskeerband
 • Krambinders en kramme
 • Sketsboeke
 • Speelklei
 • Opvoedkundige muurkaarte
 • Legkaarte (vir 4-6 jariges, groot stukke)

Kruideniersware benodig

 • Meel
 • Koffie
 • Tee
 • Suiker
 • Bakpoeier
 • Rys
 • Pasta
 • Blikkieskos (alle tipes)
 • Enige vleis
 • Vars groente en vrugte
 • Eiers
 • Kaas
 • Melk

Daaglikse voeding word verskaf aan 16 voorskoolse kinders, 80 naskool, en ongeveer 40 volwassenes.

Apteekvoorraad benodig

 • Liters kopluissjampoe

Dienste benodig

 • Maatskaplike werker, ongeveer 3 keer per week.

2008-08-05

Vrouekamp 2008: Terugvoer

Oorsig

Marelize

Die vrouekamp van 2008 was werklik 'n onmisbare geestelike hoogtepunt! Die kamp was vanaf Vrydag 9 Mei tot Sondagmiddag 11 Mei. Daar was altesaam 20 dames wat die kamp bygewoon het te Good Shepherd Retreat Hartebeespoortdam. Die tema was "Soek die Aangesig van Vader".

Tesame met die organisasie van die kamp het daar baie intense voorbidding ook plaasgevind deur die onderskeie biduurgroepe, die gemeenteraad en die vrouens in die gemeente. Daar was by almal 'n afwagting, asook 'n verwagting vir die naweek wat die Hemelse Vader vir die vrouens beplan. Elke vrou wat die kamp bygewoon het, het 'n "persoonlike afspraak" met Vader daardie naweek gehad. Netso het die vrouens besef dat die "persoonlike afspraak" 'n groot geestelike verantwoordelikheid ook behels het.

Met die aankoms die Vrydagaand is die program bespreek, waarna die vrouens heerlik gelofprys het en voorbidding gedoen het vir die res van die naweek.

Saterdag is begin met 'n biduur seweuur die oggend, waarna verskeie aanbiedings, asook 'n werkswinkel aangebied is deur onderskeie vroue in die gemeente. Temas het ingesluit: Hoe om die lig te laat skyn, Offers van die Ou Testament, met verwysing na die tabernakel en hoe ons as indiwidue ook moet offers bring, Hoe om Vader se Stem te hoor, Hoe om die aangesig van Vader te soek, asook die werkswinkel, wat gehandel het oor hoe elke indiwidu sy Goddelike Identiteit in Vader moet ontdek. Dit was wonderlik om die Heilige Gees se amper tasbare teenwoordigheid te ervaar deur die loop van die dag. Dit was verbasend "Gelooflik" om die talle bevestigings van al die aanbiedings te sien en te ervaar hoe Vader dit wonderbaarlik bewerkstellig het dat die aanbiedings mekaar kruisbestuif deur inhoud en teksverwysings. Saterdagaand is afgesluit deur lofprysing en aanbidding, waartydens tyd afgestaan is om indiwiduele "offers" aan Vader te bring by wyse van belydenis van sonde in gebed.

Sondagoggend is weereens begin met lofprysing, asook getuienis van die vorige nag se drome en openbarings deur die Heilige Gees. Die naweek is afgesluit met 'n eendragtige samehorigheid en nuwe Gees-vervulde inspirasie om ons roeping as vrouens te gaan uitleef deur die lig te laat skyn! Wat 'n wonderlike voorreg wat Vader vir die Olyfberg vrouens gegee het deur so 'n verrykende ervaring!

Alle lof, eer en dankbaarheid kom Hom toe!


Leef as Verligte!

Linda

Joh 1:9
Die waaragtige lig wat elke mens verlig, was aan kom in die wêreld.

Wat is lig? Lig is die afwesigheid van duisternis. Dit is wat staande bly wanneer alle sonde, ellende en chaos verwyder is. Die lig was daar voor die duisternis en uit die lig het alles ontstaan wat ontstaan het. Die lig sal vir ewig staande bly.

Openbaring 21:23
En die stad het die son of die maan nie nodig om in hom te skyn nie, want die heerlikheid van God het hom verlig, en die Lam is sy lamp
Joh 1:4-5
In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie.

Vir enige voorwerp om werklik verlig te wees, moet die lig binne in geplaas wees. Die lig moet straal vanuit die voorwerp en nie net 'n koue refleksie daarvan weergee nie. 'n Verligte voorwerp word 'n nuwe ligbron.

Jashua het gekom as die lig vir die wêreld om elkeen van ons te verlig - dus as jy jou hart oor gee en gevul word, word jy deelagtig aan die Heilige Gees en die goeie woord van God.

Volgens Mattheus 12:9 moet ons Vader liefhê met ons hele hart, hele siel, hele verstand, en al ons krag. Deur hierdie eerste gebod te onderhou en ons volkome aan Vader te onderwerp bly ons dus verlig en straal Hy uit na die duister om ons.

Jy kan egter nie waarlik lief hê en uitstraal dit wat jy nie intiem ken nie! Om as verligte te leef moet jy in 'n lewende verhouding met Vader staan. Ons is geroep as kinders van die lig (Johannes 12:36) en het ons 'n erflatingskap om op te neem. Elkeen van ons het 'n roeping om te vervul.

Joh 8:12
En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.

Ek wil jou graag hieraan herinner

Vader se liefde reik verder as wat jy ooit kan verdwaal; Sy genade strek dieper as jou grootste fout. Daar is geen plek in die sienlike of onsienlike vanwaar Hy jou nie sal hoor roep nie en waar Hy jou nie sal ontmoet nie. Hy het reeds alles gedoen om die weg voor te berei. Hy roep steeds na jou deur Sy gees - Sy liefde vir Sy skepping ken geen perke!

Hoor wat openbaar Dawid in Psalm 139:1-13a:

Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.
HERE, U deurgrond en ken my. U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte. U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend. Want daar is nog geen woord op my tong nie - of U, HERE, U ken dit geheel en al. U sluit my in van agter en van voor, en U lê u hand op my. Om dit te begryp, is te wonderbaar vir my, te hoog: ek kan daar nie by nie. Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar; en maak ek die doderyk my bed, kyk, U is daar! Neem ek die vleuels van die dageraad, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sou u hand my lei en u regterhand my vashou. En as ek sê: Mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig.

Ek nooi jou nou, kom staan voor die altaar en lê neer voor Vader dié dinge wat jou van Sy aangesig weerhou. Kom ontmoet Hom hier, Hy wag met verlange na jou. Vader wil Homself aan jou openbaar en 'n pad van vernuwing en heiligmaking met jou stap.

Jesaja 44:21-22
Dink aan hierdie dinge, o Jakob en Israel! Want jy is my kneg; Ek het jou geformeer; jy is my kneg, Israel! Jy sal deur My nie vergeet word nie. Ek delg jou oortredinge uit soos 'n newel en jou sondes soos 'n wolk; keer terug na My, want Ek het jou verlos.
Jeremia 33:3
Roep My aan, en Ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie.
Jeremia 29:11-14
Want Ék weet watter gedagtes Ek aangaande julle koester, spreek die HERE, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle My aanroep en heengaan en tot My bid, en Ek sal na julle luister. En julle sal My soek en vind as julle na My vra met julle hele hart. En Ek sal My deur julle laat vind, spreek die HERE, en julle lot verander en julle versamel uit al die nasies en uit al die plekke waarheen Ek julle verdryf het, spreek die HERE; en Ek sal julle terugbring na die plek vanwaar Ek julle in ballingskap weggevoer het.

Dogters van die lewende Elohim, die aangename jaar van Jahwe is aangekondig! Kom voor ons Vader as verligtes en luister na Sy stem.


Die vyf offers volgens Levitikus

Gerda R

1. Inleiding

Hierdie naweek se hooftema is "Soek Vader se aangesig". As dit elkeen wat hier is se begeerte en verwagting is sal Vader JHWH Hom aan ons openbaar. Ons sal in Sy teenwoordigheid vertoef waar Hy dan elkeen se behoefte sal vervul en ons sal kan getuig dat ons vervul is met die Heilige Gees. So sal ons dan verander word volgens die welbehae en wil van ons Hemelse Vader. Dit is Sy begeerte om met ons gemeenskap te hê! Wat 'n wonderlike vooruitsig! As jy dus gekom het met 'n leë beker sal jy beslis hier weg gaan met 'n beker wat oorloop van goddelike seën! Prys Vader! Hy sê in Jakobus 4 dat ons tot Hom moet nader en Hy sal na ons nader. Dit is 'n defnitiewe belofte met 'n voorwaarde gekoppel, naamlik dat ons gereinig en gesuiwer moet wees vlg:

Jak 4:8
Nader tot God, en Hy sal tot julle nader. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges!

Ons weet dat die ou testament die skaduwee of beeld van die nuwe testament is. Om die nuwe testeament te verstaan moet ons gaan kyk na die voorbeeld wat vir ons gestel is in die ou testament. As jy 'n koek wil bak moet jy eers die resep lees, die bestandele bymekaar kry, die instruksies volg en glo dat die uiteinde 'n koek gaan oplewer.

Daarom gaan ons kyk wat Vader se instruksies of bevele was aan die kinders van Israel as hulle voor Sy aangesig wou verskyn. Vader het eerste opdrag aan Moses gegee om die Tabernakel te bou omdat Hy self tussen hulle wou woon. Daar is wonderlike leeringe aangaande die Tabernakel, maar vir hierdie aanbieding fokus ons op die vyf offers in Levitikus. Volgens Vader se opdrag was daar vyf offers wat Israel voor Hom moes gebring het nl.: die brand-, spys-, dank-, sond- en skuldoffer.

2. Inhoud

2.1 Die vyf offers

 1. Die brandoffer (Lev 1)
  Lev 1:3
  As sy offer 'n brandoffer is van beeste, moet dit 'n bul sonder gebrek wees wat hy bring. By die ingang van die tent van samekoms moet hy dit bring, sodat hy welgevalle voor die aangesig van die HERE kan vind.
  Lev 1:9
  Maar die binnegoed en die pote moet hy met water was, en die priester moet dit alles op die altaar aan die brand steek as brandoffer, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.
 2. Die spysoffer (Lev 2)
  Lev 2:1-2
  En as iemand aan die HERE 'n spysoffer bring, moet sy offer fynmeel wees; en hy moet olie daarop giet en wierook daarby voeg; en hy moet dit na die seuns van Aäron, die priesters, bring; en die priester moet daarvan 'n handvol neem, van die fynmeel met die olie, met al die wierook wat daarby behoort; en hy moet dit as die gedenkoffer op die altaar aan die brand steek, 'n vuuroffer van lieflike geur aan die HERE.
  Lev 2:13
  En jy moet al jou spysoffers met sout berei, en jy mag die sout van die verbond van jou God by jou spysoffer nie laat ontbreek nie; by al jou offers moet jy sout bring.
  (Sien ook Num 18:19; II Kron 13:5.)
  • Die soutverbond dui op Vader se voorsiening aan die Leviete - Hy sal vir hulle sorg -
  • En om aan Dawid sy koningskap te bevestig tot in ewigheid- Koning Jahshuah kom uit Dawid se lendene.


 3. Die dankoffer/vredesoffer (Lev 3)
  Lev 3:1
  En as 'n dankoffer sy offer is, as hy dit bring van beeste, bul of vers, moet hy dit sonder gebrek voor die aangesig van die HERE bring.
  Lev 3:11
  En die priester moet dit op die altaar aan die brand steek as vuurofferspys vir die HERE

  Daar moet kennis geneem word dat die eerste drie offers, nl. brand-, spys- en dankoffer vrywillige offers was. Die laaste twee, nl. die sond- en skuldoffer was verpligte offers.

 4. Die sondoffer (Lev 4-5)
  Lev 4:2-3
  Spreek met die kinders van Israel en sê: As iemand in swakheid sondig teen een van alle gebooie van die HERE en een van die dinge wat nie gedoen mag word nie, tog doen; as die gesalfde priester sondig, sodat die volk daardeur skuldig word, moet hy vir die sonde wat hy gedoen het, 'n jong bul sonder gebrek aan die HERE as sondoffer bring;
  Lev 4:13-14
  En as die hele vergadering van Israel hulle misgaan sonder dat die vergadering hom daarvan bewus is; en hulle enigiets doen wat die HERE verbied het, en skuldig word; en die sonde wat hulle so gedoen het, bekend word, moet die vergadering 'n jong bul as sondoffer laat aankom en hom voor die tent van samekoms bring,
  Lev 5:13
  So moet die priester dan vir hom versoening doen vir die sonde wat hy gedoen het in enigeen van hierdie gevalle, en dit sal hom vergewe word; verder behoort dit aan die priester net soos die spysoffer.
  • Die sondoffer is waargeneem deur die hoëpriester terwyl die ander offers deur die priesters gedoen is.


 5. Die skuldoffer (Lev 5-6)
  Lev 5:15-16
  As iemand in iets ontrou handel en in swakheid sondig met betrekking tot een van die heilige gawes van die HERE, moet hy as boete aan die HERE bring 'n ram sonder gebrek van die kleinvee, na jou skatting van die waarde in sikkels silwer, volgens die sikkel van die heiligdom, as 'n skuldoffer. En hy moet vir wat hy ten opsigte van die heilige gawes gesondig het, vergoeding gee en nog die vyfde deel daarvan byvoeg en dit aan die priester gee; en die priester moet vir hom versoening doen deur die skuldofferram, en dit sal hom vergewe word.

2.2 Vervulling van die offers

Die Messias het met sy volmaakte offer al vyf hierdie offers kom vervul in die nuwe testament. Jahshuah moes al die wette (613) gehoorsaam om sodoende 'n volmaakte offer te wees vir ons sondes.

Heb 10:8-10
Nadat Hy hierbo gespreek het: Slagoffer en spysoffer en brandoffers en sondoffers wou U nie hê en het U nie behaag nie - wat volgens die wet geoffer word - het Hy daarna gesê: Kyk, Ek kom om u wil te doen, o God. Hy neem die eerste weg om die tweede te stel. Deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus, net een maal.
 • Die brandoffer
  Efe 5:2
  en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur
  • Die Messias het hierdie offer gebring omdat Hy ons liefhet en dit was 'n vrywillig offer aan Vader wat ook 'n lieflike geur vir Vader JHWH was.


 • Die spysoffer
  Joh 6:51
  Ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat Ek sal gee, is my vlees wat Ek vir die lewe van die wêreld sal gee.
 • Die dankoffer(vredesoffer)
  Kol 1:20
  en dat Hy deur Hom alles met Homself sou versoen nadat Hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis--ek sê deur Hom--die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele.
 • Die sondoffer
  Kol 2:13
  En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het Hy saam met Hom lewend gemaak deurdat Hy julle al die misdade vergeef het,
 • Die skuldoffer
  Kol 2:14
  en die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het deur dit aan die kruis vas te nael,
  • Jahshuah het ons losgekoop van ons sondes daarom sê ons dat hy het die prys betaal volgens die wet.


Die vraag is nou: waar staan ons as losgekooptes en vrygemaaktes in Jahshuah se Naam ten opsigte van ons offers in die nuwe Testament sodat ons Vader kan behaag en ons voor Sy aangesig kan kom en Sy heerlikheid kan ervaar en in Sy teenwoordigheid kan kom? Ons moet in gedagte hou dat Vader is 'n God van orde en net soos wat daar by aardse konings protokol is wanneer jy in hulle teenwoordigheid wil verskyn so het Vader Sy protokol daar gestel waarvolgens ons moet optree.

2.3 Kom ons gaan kyk na die patroon wat vir ons gegee is in Levitikus.

 1. Eerstens moet daar 'n offer gebring word volgens behoefte of vereiste deur 'n persoon.
 2. Tweedens moes die offer sonder gebrek wees maw die beste wat jy het
 3. Derdens moes dit na die priester gebring word wat die offer voor Vader se aangesig gebring het en sodoende versoening bewerkstellig het en
 4. Vierdens het Vader dan die offer aangeneem en het dan 'n welbehae daarin gehad.
 5. Jahshuah is natuurlik ons Hoërpriester wat ons offers wat ons bring, na Vader toe neem.
I Pet 2:5
en laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus.
 • Die offers wat ons vandag bring word deur ons lippe gedoen maw dit wat ons spreek wanneer ons tot Vader nader dmv gebed of lofprysinge wanneer ons sing of getuienisse teenoor ons naaste maar ook wanneer ons in gehoorsaamheid optree wanneer ons Vader se wil doen.
 • Ons weet dat die tabernakel ook 'n afbeelding van ons menswees is nl liggaam (voorhof), siel (heilige) en gees (allerheilige).
 • Hierdie offers het plaas gevind in die voorhof daarom bring ons dan vandag ons offers met ons liggame.
Rom 12:1-2
Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jul liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer dit is julle redelike godsdiens. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.
 • Wanneer ons na die eerste drie offers kyk wat vrywillig is nl. die brandoffer, spysoffer en vredesoffer sien ons dit is offers wat uit ons hart kom maw dit is liefdesoffers.
 • Ons bring hierdie offers omdat ons die liefde wat ons vir Hom het wil bewys dmv ons lofprysinge, gebede en optrede teenoor ons naaste.
 • Jahshuah het ook vir ons 'n voorbeeld gestel toe Hy hier op aarde was.
 • Hy het gedurig Vader se aangesig gesoek in gebed en Hy het Sy dissipels geleer hoe om teen hulle naastes op te tree en om Vader gehoorsaam te wees en Sy gebooie te onderhou.
Heb 13:15-16
Laat ons dan gedurig deur Hom aan God 'n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat sy Naam bely. Vergeet die weldadigheid en mededeelsaamheid nie, want God het 'n welbehae aan sulke offers.
 • Ons offers moet uit 'n rein hart en skoon gewete gebring word - dit is baie belangrik want Vader deursoek en ken die harte van Sy kinders. Vader sê in Sy woord dat ons Hom vermoei met ons gebrekkige offers en dat ons Hom beroof van die tiendes en ons offergawes volgens Maleagi. Ons beroof Vader as ons nie elke rusdag aan Hom offer nie, as ons Sy Woord verwaarloos en nie lees nie en as ons Hom nie in Gees en in Waarheid aanbid nie en ook nie Sy gebooie onderhou nie.
Mark 9:49-50
Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar.
Kol 4:6
Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord.
 • Die laaste twee offers was verpligtend en nie onderhandelbaar want dit was geoffer om versoening en vergifnis te bewerkstellig vir die sonde. Ons weet dat alhoewel ons die ewige lewe deelagtig geword het dmv Jahshuah se volmaakte offer is ons steeds in die sondige natuur. Daarom is dit belangrik dat ons elke dag berou sal toon en belydenis sal doen van ons sonde om sodoende vergifnis te verkry en gereing te word.
 • Dit is ook belangrik om ons skuldenaars vry te spreek en te vergewe anders kan Vader ons nie vergewe nie. Die Messias het vir ons ook daar die voorbeeld gestel toe Hy die vergewe het wat Hom gekruisig het.
Luk 23:34
En Jesus sê: Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerp.
Mat 6:14-15
Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

Dit is baie duidelik dat die offers wat ons bring deel uit maak van ons heiligmaking waarsonder ons nie vir Vader sal sien nie vlg :

Heb 12:14
Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie;

Vader roep ons tot heiligmaking vlg:

I Pet 1:15-16
Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.
 • Ons moet weet dat ons liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees en dat ons deur ons sonde die Heilige Gees bedroef daarom is dit belangrik om elke dag sondebelydenis te doen en sodoende ons tempels skoon te hou.
Num 28:2-4
Gee bevel aan die kinders van Israel en sê vir hulle: Julle moet daarvoor sorg om my offer, my spys vir my vuuroffers as lieflike geur vir My, op die bepaalde tyd aan My te bring. En jy moet vir hulle sê: Dit is die vuuroffer wat julle aan die HERE moet bring: twee jaaroud lammers sonder gebrek elke dag as 'n voortdurende brandoffer. Die een lam moet jy in die môre berei, en die ander lam moet jy teen die aand berei;
I Kor 6:19-20
Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie? Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.

3. Afsluiting

Ek wil afsluit met die volgende samevatting:

 • Volgens Vader se Woord wat 'n lamp is vir ons voete sodat ons die weg kan bewandel wat Vader vir ons voorberei het is dit duidelik dat ons daaglikse offers nodig is om Vaders se aangesig te soek. Dit vind plaas in ons binnekamers sodat ons 'n persoonlike verhouding met Jahshuah kan hê wat vir ons versoening bewerkstellig by Vader. Die Heilige Gees lei ons in ons gebede om die regte offers te bring met ons lippe sodat dit 'n welgevalle offer voor Vader is.
Rom 8:26-27
En net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree.
 • Wanneer Vader die offer aanneem kom Hy met Sy Heerlikheid en Teenwoordigheid en kom vervul elke behoefte. So ook in die gemeente. As ons met rein harte en heilige hande voor Hom kom en lofoffers bring deur ons lofprysinge dan kom Vader en kom seën ons met Sy teenwoordigheid en as gemeente word ons in Sy Allerheiligste ingelei.
  Amen.
Ps 15:1-3
'n Psalm van Dawid. HERE, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek; wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen en geen smaadrede uitspreek teen sy naaste nie;
Ps 19:15
Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig, o HERE, my rots en my verlosser!
Ps 24:3-4
Wie mag klim op die berg van die HERE? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie.
Ps 43:3-4
Stuur u lig en u waarheid; laat dié my lei; laat dié my bring na u heilige berg en na u woninge, dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap en U kan loof met die siter, o God, my God!
Ps 50:14
Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste;
Ps 50:23
Die een wat dank offer, eer My; en die een wat op sy weg ag gee, hom sal Ek die heil van God laat geniet.
Ps 51:17
Here, open my lippe, dat my mond u lof kan verkondig.
Ps 51:19
Die offers van God is 'n gebroke gees; 'n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie!
Ps 69:31-32
en dit sal die HERE welgevalliger wees as beeste, as stiere wat horings en gesplitste kloue het.
Ps 141:2
Laat my gebed soos reukwerk voor u aangesig staan, die opheffing van my hande soos die aandoffer.
Ps 121:4
Behold, the Keeper and Provider of Israel will not slumber nor will He sleep.

Hineh lo janum, velo yishan, velo yishan, Shomer Yisrael
Hineh lo janum velo yishan, velo yishan, Shomer-shomer Yisrael !


Wederkomsverwagting

Gerda M

Die tema van hierdie jaar se kamp is om Vader Jahweh se aangesig te soek.

Ons fokus is dus 'n nouer verhouding met ons Hemelse Vader. 'n Seker manier is ons instelling op die wederkoms van Vader.

Die afgelope vakansie het ek iets raakgelees in my dagboek "Die stiltetyd-BYBEL vir VROUE" van Maretha Maartens; 2007:

Wanneer ons glo dat VADER seker nie in ons tyd na die Aarde sal terugkom nie is dit 'n seker begin van die agteruitgang in ons geestelike lewe.

Dit het my getref, veral aangesien ons die afgelope tyd baie boodskappe, spesifiek in ons gemeente, (verwys JR; FS) rondom ons geestelike voorbereiding vir Vader se wederkoms gehoor het wat 'n besliste indruk gelaat het.

Ons moet dus leef met 'n wederkomsverwagting

Verwys: Lukas 12:31, 40

Ons moet die koningkryk soek, en gereed wees vir die wederkoms.

Verwys: Lukas 12:35-40

Ons moet waaksaam wees.

Nog 'n aspek wat aandag moet geniet is;

Aktiwiteite as voorbereiding vir sy wederkoms

Dus: wat moet ons regmaak in ons lewens, is ons klere skoon, is ons gehoorsaam aan Sy woord (is daar olie in ons lamp)?

Verwys: Matt 25:1-13

5 van die meisies was verstandig, 5 was dwaas.

Die olie kan ons toewyding wees; die werking van die Heilig Gees in ons lewe (dus moontlik ook ons wysheid om die tyd uit te koop?); Woord en gebed.

Die kanne van die verstandiges kan ons voorbereiding wees, die ekstra myl wat ons loop, opofferings wat ons maak: dit wat iets van ons vra en nie sommer maklik is nie.

Hieroor kan ons nog weer praat.

Uit getuienis van mense in krisis, in die gevangenis en op siekbed, ons moet nou voorberei wees, ons kan nie op daardie stadium dinge wil regmaak nie. (verwys JM en FS; Johan was ongeveer 13 jr terug baie siek, 2 hartkleppe is vervang, was egter voorberei en saak met Vader Jahweh reg.)

Gevangenes getuig dat hulle net liedjies onthou wat hulle ken; versies wat hulle goed ken. Miskien moet ons dele van ons Bybel nou uit ons kop begin ken.

(Feit dat die bruidegom talm is eintlik 'n probleem, nou weet ons nie wanneer Hy kom nie; ons moet dus gereed wees: debateerbaar.)

(Lees: Kol 1:9, II Petr 3:18.)

Hoe om Vader se stem te hoor

Katrien

Vader praat op verskillende maniere met ons. Ons hoor egter nie omdat ons te besig is en nie tyd maak om met Vader deur te bring nie.

 1. Herken jy sy stem?

  1. Jy moet Hom eers leer ken en in 'n intieme verhouding met Hom wees om te weet wanneer dit Vader is wat met jou praat. Moet in 'n liefdesverhouding met Hom wees want Hy is ons Bruidegom.
  2. Jy moet ook ingestel wees om Sy stem te hoor. Bv. 'n ma wat ingestel is om haar baba se stem te hoor, hoor dit voordat iemand anders dit hoor.
  3. Ons moet Vader kans gee om ons te antwoord wanneer ons Hom iets vra. Ons vra net en gaan aan met ons daaglikse take sonder om Hom kans te gee om ons te antwoord.
 2. Met wie praat God?

  Hy praat met almal van Sy volk wat daarna smag om Sy stem te hoor. Maar Vader wag op jou om die eerste stap te neem. Psalm 63.

  Vader praat dus met almal wat smag na Sy teenwoordigheid en nie omdat jy ryk, slim of oulik is nie.

  1. Samuel was 'n klein seuntjie toe Vader met hom gepraat het. 1 Samuel 3.
  2. Dawid was 'n eenvoudige skaapwagter en die geringste geag onder sy broers en tog het God hom uitgekies om mee te praat. 1 Samuel 16:17 en 1 Samuel 17:15.
  3. Vroue was baie gering geag in die O.T. en tog het Vader vir Debora uitgekies as 'n profetes om die Israeliete te lei. Rigters 4 en 5.
  4. Gideon was weer 'n baie bang mens met wie God gepraat het. Rigters 6.
  5. Vader praat ook met ongehoorsame mense. Jona is hier 'n voorbeeld. Jona 3.
  6. Paulus het Jashua en Sy dissipels vervolg en tog het God met hom ook gepraat.
 3. Hoe praat God met ons?

  Deur die Heilige Gees, m.a.w. deur die gawes van die Gees. Joel 2:28-32.

  1. Profetiese woorde

   'n Profesie is kennis wat God vir iemand aangaande iemand anders of 'n situasie gee.

   Dit is openbaringskennis en nie algemeen bekende inligting nie.

   Die Griekse woord vir profesie beteken om namens iemand anders te praat; in dié geval die Heilige Gees.

   Profesiee kan nooit die Woord van God vervang nie en sal ook nie in stryd met die Bybel wees nie.

   Die doel van 'n profetiese woord is om mense op te bou, te bemoedig en te verlos.

   1 Korinthiërs 14:3.

  2. Visioene of gesigte

   Handelinge 2:17.

   Vader het ons gees, siel en liggaam gemaak.

   Met ons oë aanskou ons Sy wonderlike Skepping; die natuur - plante, voels, diere ens.

   Met ons ore hoor ons Sy skepping; die donderweer, dreuning van die see, die geruis van die wind.

   Maar Vader gebruik ook ons sielsdimensie wat ons gedagtewêreld, emosie en ons wil insluit.

   In Openbaring word heelwat visioene beskryf wat Johannes gesien het; ook in die Ou Testamentiese boeke soos Jeremia, Esegiel, Jesaja ens.

  3. Drome

   Job 33:14-18 en Handelinge 2:17.

   Ook deur drome kan die Heilige Gees met ons kommunikeer. In Genesis 37 het Josef drome gedroom wat waar geword het.

   In Genesis 40 het Josef die drome van die bakker en skinker in diens van Farao uitgelê, waarna hy altyd die Farao se drome moes uitlê.

   In Mattheüs 1:20 waarsku 'n engel vir Josef in 'n droom om nie van Maria te skei nie, en later het hy Josef ook in 'n droom gewaarsku dat hul lewens in gevaar is en dat hulle moet vlug.

   Nie alle drome is boodskappe van Vader af nie. 'n Mens weet egter wanneer 'n droom buitengewone betekenis het. Dis asof so 'n droom by jou bly.

   'n Mens kan dan vir Vader vra vir die betekenis van so 'n droom. Hy sal dit aan jou openbaar soos in Josef (Jashua se aadse pa) se geval of vir iemand anders die uitleg gee soos in Farao se geval.

  4. Spreek en uitleg van tale

   Die Heilige Gees praat ook deur die spreek van tale en die uitleg daarvan.

   Wanneer 'n persoon in 'n ongewone taal praat moet hy ook bid vir die uitleg daarvan.

   Die gawe om in tale te kan praat en dit uit te lê, kan 'n groot rol speel in 'n mens se persoonlike groei as gelowige: 1 Korinthiërs 14:4.

   Deur jou oop te stel om as 'n spreekbuis vir die Heilige Gees te dien, kan jy intense vreugde en groei ervaar.

  5. Woorde van wysheid

   'n Woord van wysheid is een van die Gawes van die gees wat 'n mens in staat stel om deur God se oë na 'n situasie te kyk en stel 'n mens in staat om in 'n moeilike situasie uit Jahweh se wysheid te put om 'n situasie reg te hanteer.

   'n Bekende voorbeeld is Salomo se besluit toe 2 vroue gestry het oor wie se kind die lewendige een was. 1 Konings 3:16-28.

  6. Woorde van kennis

   Woorde van kennis openbaar die waarheid wat in daardie stadium net aan God bekend is.

   In 2 Samuel 12 bring Natan 'n Woord van kennis aan Dawid wat Vader aan hom geopenbaar het aangaande sy verhouding wat hy met Batseda het en die feit dat hy haar man laat doodmaak het.

   'n Woord van kennis kan daartoe lei dat mense hul sonde besef, betyds gewaarsku word, insig in hul situasie kry en tot kennis van die waarheid kom.

  7. 'n Stil fluistering in jou binneste (gewete)

   Soms hoor ons God se stem in ons binneste fluister.

   Eintlik is dit maar net die vermoë wat God in ons ingebou het om Sy stem te hoor.

   'n Mens moet ook - soos Romeine 12:2 ons maan - voortdurend die Heilige Gees toelaat om jou gedagtes te hernuwe, sodat jy in staat kan wees om te weet wat voor God goed en reg is.

   Na die mate waarin ons aan God gehoorsaam is wanneer Hy met ons praat deur die stem in ons binneste, sal ons die vermoë om Sy stem binne ons te onderskei al duideliker leer ken.

  8. Hoorbare stem

   God praat in 'n hoorbare stem met Samuel.

   Ook met Jashua se doop het 'n Stem uit die hemel gepraat.

  9. Engele

   Daar is talle verhale in die Skrif en ook in vandag se lewe van engele wat aan mense verskyn.

   Engele is dienende geeste. Jy mag egter nie in jou gebede opdragte aan engele gee nie.

   Jy kan slegs vir Vader vra om 'n engel te stuur om jou by te staan. Jy het nie die outoriteit om engele te beveel om jou te dien nie.

  10. Deur sy Woord

   Die Bybel is die mees konkrete manier waarop Vader met ons praat.

   God se Woord is lewendig en kragtig.

  11. Deur mense

   Soos deur profesië, ens.

   Asook deur intersessie.

 4. Slot

  As julle nie dadelik Vader se stem hoor nie, moenie moed opgee nie. Hou aan, praat heeldag met Hom.

  As jy oor alles met Hom praat sal jy nader aan Hom groei.

  Praat met Hom asof Hy 'n Lewende Teenwoordigheid by jou is, want Hy is.

  Joh 15.17.

Soek die aangesig van Vader

Marinette

Ons het lank uitgesien na die Vrouekamp en Vader het ons nie teleurgestel nie. Hy het deur sussies se boodskappe, getuienisse, sy Woord, gebede, lofprysing en selfs gesprekke vir ons 'n afskynsel van sy gesig laat sien. Hierdie naweek kan ons vergelyk met 'n wittebrood. Ons het intens en intiem met Vader verkeer. Ons het geleer hoe om Vader se aangesig te soek, maar wanneer ons vandag huis toe gaan is die wittebrood verby. Dan begin die realiteit van die verhouding met Hom. Wat nou? Wat is ons taak na die naweek?

Gisteraand toe ek kamer toe gaan, het die beeld van Moses by die brandende doringbos helder na my gekom. Vader roep vir Moses en hy antwoord "Hier is ek". Moses was bevrees om vir God te sien en het sy gesig verberg. (Bevrees kan twee betekenisse hê, nl. bang of met ontsag/uiterste respek.)

Lees Eks. 3: 1 - 14. Hier kry Moses 'n belangrike opdrag: Om die volk, die kinders van Israel, uit hulle ellende te gaan verlos.

Is dit ook die antwoord wat ons kan gee as Vader na ons roep?: "Vader, hier is ek". Vader wil ook vir ons stuur om saam met ons manne en ander gemeentelede vir Hom te werk onder die volk wat in ellende is. Gaan ons ook allerhande verskonings uitdink soos Moses?

Moses se reaksie: "Sê nou die mense glo my nie?" Nadat Vader drie wonderwerke vir Moses gewys het waarmee hy die mense kan oortuig dat dit Vader is wat Hom gestuur het, het hy steeds 'n verskoning. Ag, Here, ek is nie 'n man van woorde nie, . . . want ek is swaar van mond en swaar van tong. Hy voel dus soos baie van ons: dat ons nie eintlik goed genoeg kan praat om mense te oortuig nie. Hoe reageer Vader? Aanvanklik sien ons dat Vader baie geduldig was, maar hierdie laaste verskoning het veroorsaak dat Hy vir Moses kwaad geword het. Aäron word saam met Moses gestuur, maar Moses móét gaan.

Vandag gaan ons weer almal terug na ons huise, more beweeg ons weer tussen ongeredde volksgenote en is die gejaagde lewe weer op ons. As die naweek net vir ons 'n "high" was, 'n "wittebrood", maar ons aanvaar nie die verantwoordelikheid vir hierdie nuwe verhouding met Vader nie, keer ons maar weer na die ou weë terug. Ons moet steeds daagliks sy aangesig soek en ander, wat na Hom soek, nader na Hom bring sodat hulle ook sy aangesig kan sien.

In die deurmekaar tye en onsekerheid oor ons toekoms, is daar nou by baie mense 'n hernude soeke na Vader. Mense wat ongeërg was, soek na antwoorde, soek na oplossings, soek na die sin van die lewe. Mense daarbuite smag na Vader, maar sukkel om van die kettings ontslae te raak. Dis ook nie 'n nuwe verskynsel nie. Oor die eeue het Vader se kinders nog altyd 'n soeke na Hom gehad. Ook die wat hom reeds ken of gesien het, moet weereens daagliks sy aangesig soek.

Dawid het ook na Vader verlang en Hom gesoek: Lees Ps. 63:2-3 (Katrien het dit ook in haar aanbieding gelees.)

o God, U is my God, U soek ek; my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land, sonder water. So het ek U in die heiligdom aanskou, om u sterkte en heerlikheid te sien.

As jy sy kind is, sal Hy jou nie los nie. Sy voetstappe volg ons, sy hand roer ons harte en sy stem maak ons snags wakker. Hy wil hê dat ons (die kinders van sy volk) die pad terug na Hom moet vind.

Maar hoe? - veral wanneer ons verstrik raak in die sorge en gejaagde lewe.

Lees die gebed. (Verwerk uit die boekie "Hoe kan ek U vind, Heer" : Marjorie Holmes )

Hoe kan ons u vind Vader? Hoe kan ons U opspoor en in ons lewe neem en een wees met U in vrede en vreugde vir altyd?

Ons is besige vroue en moeders. Meeste van ons het kinders en sommige het ook kleinkinders, 'n huis om te hou, 'n man om te versorg / Sommige van ons is so besig met ons studies, ons het nie tyd nie. Meeste van ons het werke wat al ons aandag verg, waar ons produktief moet wees. Daar is so baie eise waaraan ons moet voldoen.

Ons wil u so graag beter leer ken, ons wil U teenwoordigheid voel, en by U vertroosting kry. Maar ag, ons is so besig, so waansinnig besig, met meestal geen tyd vir privaatheid waar ons in stilte kan ontmoet nie.

U het 'n vreemdeling vir ons geword. Die God wat die meeste van ons as kinders geken, liefgehad en vertrou het, het êrens langs die pad verlore geraak. Sommige van ons het u al op universiteit verloor toe ons die eerste skok van intellektualisme gekry het. Sommige van ons het u verloor omdat ons sinies is of te gesofistikeerd is. Sommige het u verloor omdat daar teleurstelling of moeilikhede op ons pad gekom het en ons U nie vertrou het om saam met ons die pad te loop nie, sommige omdat ons gebede nie verhoor is nie, of omdat daar nie aan ons verwagtings voldoen is nie. Ja, sommige van ons het selfs as gevolg van rykdom, sukses en geluk van u weggedwaal. As gevolg van mure wat ons om onsself gebou het, of wat kerke en ander instansies om ons gebou het, het ons 'n muur tussen U en ons gebou. Daar is soveel redes en maniere waarop ons u verloor het... te veel om op te noem.

Die meeste van ons het u waarskynlik verloor deur blote onverskilligheid. Die onverskilligheid om alle ander dinge in die lewe prioriteit te gee. Om te lewe verg prioriteit. Ons was net eenvoudig te besig vir U, Here.

Ons hoor u klop, maar die sorge van die lewe maak dat ons nie oopmaak nie. Soms is die lewe so gejaagd dat ons nie eers die klop hoor nie.

Die lewe is leeg sonder U. Die lewe is sonder betekenis sonder U. Ons is beangs, eensaam, en doelloos sonder U. Ons wil graag dat U weer vir ons kragtige en eenvoudige werklikheid word soos toe ons kinders was. Help ons om U te vind. Wys ons die weë waarlangs ons U kan vind. Help ons om te hoor dat U roep, om oop te maak wanneer U klop sodat ons U aangesig kan sien.

Matt 7:7-8
Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.

As ons Vader wil vind, moet ons Hom soek!! Elke dag!!! Nie net Sondae nie. Nog minder net een maal 'n jaar by 'n vrouekamp.

Waar soek ons Hom?

Ons word voorgestel aan Vader op verskillende maniere:

 • Deur ons ouers. Ons ouers was in baie gevalle die mense wat ons aan Vader voorgestel het. Wat ons ons eerste bewuste kennis van God gegee het. Die verbintenis met ons ouerhuis laat ons noodwendig daaraan dink om "terug te gaan huis toe" Moontlik het jy 'n slegte ondervinding in hierdie verband. Herinneringe wat jy moet aflê, of iets wat jy dalk moet vergewe? Jou ouers was dalk nie die toonbeeld van Vader se liefde nie?

  Ouerliefde behoort die toonbeeld van Vader se liefde vir sy kinders te wees. Altyd daar, dikwels besorgd en bekommerd oor ons, maar vol liefde. Is jy die ouer wat jou kinders nader aan Vader bring of dryf jy hulle met jou skynheiligheid weg van Vader? Is "huis toe gaan" vir hulle (en vir jou) 'n aangename herinnering (of wil jy die liewer vermy)?

 • Kinders help ons soms om Vader te vind. Soms kan groot sorge oor jou kinders jou erg tot besinning ruk en van aangesig tot aangesig met Vader bring. Om kinders groot te maak, is 'n groot verantwoordelikheid en ons kan dit nie suksesvol uit eie krag doen nie. Kinders hou dikwels vir Ma op haar knieë.

 • Ander mense? Nou en dan sien ons iemand met God se beeld op sy gesig, stralend, kragtig. . . met teerheid en sagtheid op sy/haar lippe. Iemand wat vir jou baie betekend, wat hom oor jou ontferm, wat vir jou bid. Dit is dus moontlik om deur 'n ander persoon nader aan Vader te kom.

  'n "Toevallige" ontmoeting met 'n vreemde persoon wie se geloof baie sterk is, kan ons soms nader na Vader lei. Hy stuur dikwels mense op ons pad om ons meer van Hom te leer of ons bewus te maak van Hom.

  Het jy dalk al die geleentheid gehad om iemand nader aan Vader te bring deur jou onwrikbare geloof of voorbeeld, deur vir iemand te bid of haar te ondersteun? Of sit jy mense af en wil hulle nie soos jy wees nie?

 • 'n Goeie vriend of vriendin met wie jy werklik oor Vader kan praat. Het jy dalk so 'n vriendin wat jou werklik nader aan Vader laat kom? Of is jy die vriendin wat iemand nader aan Vader kan bring of haar dalk aan Vader voorstel?

 • Wonderwerke wat voor jou oë afspeel kan jou nader na Vader bring. (Ons het die naweek na sulke getuienisse geluister en was stomgestaan).

 • Swaarkry, hartseer en beproewing kan ons nader na Vader lei. Ja, selfs die dood van 'n geliefde is dikwels die roete nader aan Vader, of terug na Hom toe. Die dood is dikwels 'n brug wat die lewendes na God lei.

 • Boeke wat ek lees, kan my aan Vader voorstel of soms lig op 'n saak werp. Daar is vandag baie geestelike boeke op die rak. Baie mense lees eerder 'n boek as die Bybel. Onthou, 'n boek kan nooit die Bybel vervang nie, maar dit is so, dat mens baie kan leer uit dit wat jy lees. Die skrywer maak soms vir jou dinge so duidelik. Jy kry raad, inligting en kennis in boeke. Dit kan jou nader na Vader bring, maar dit kan jou ook laat twyfel. Wees dus versigtig wat jy lees. Vader gebruik deur sy Heilige Gees wel skrywers om sy Woord op 'n ander manier aan ons te openbaar. Soms lees jy 'n boek wat voel of dit vir jou geskryf is. Besielend, helend.

 • Die Bybel: Dit is die belangrikste boek wat jy moet lees om Vader te leer ken. As ek die Bybel gebruik om foute te soek, te probeer bewys dat sekere dinge mekaar weerspreek, sommige Bybelboeke nie in die Bybel hoort nie, ens. sal ek dalk teenstrydighede vind en foute raaksien, maar as ek na waarheid, liefde en leiding soek, sal ek dit oorvloedig vind. In die Bybel ontmoet ek mense met groot toewyding vir Vader. In die Bybel sal ek antwoorde vind. As ek Vader werklik wil vind, en meer van Hom wil leer, is daar geen beter plek om te begin as in die Bybel nie. Daar openbaar Hy homself aan jou. Maar onthou, om Bybel te lees sonder om met Vader in gesprek te tree is dood!! Net die Heilige Gees kan die Bybel vir jou ontsluit sodat dit tot jou spreek. Gebed is die direkte kommunikasie tussen jou en Vader.

 • God is teenwoordig by alles wat ons doen, ook by ons werk. Dit is belangrik dat jy die werk sal doen waarin jy aanleg en belangstelling het. Dit moet pas by jou goddelike identiteit, soos Vader jou geskape het. Dit is die natuurlike aanleg waarmee God jou geskape het. Dien God dus ook in jou werk. Wanneer jy geld jag en ten alle koste sukses najaag, sal jy nie gelukkig wees nie en ook nie die aangesig van Vader ervaar nie. As God nie teenwoordig is in jou werk nie, sal jy Hom ook nie vind terwyl jy werk nie!!

  As jy dus 'n werk doen wat nie strook met jou Christelike beginsels nie, soos om oneerlik sake te doen, in 'n ontkleeklub werk, iets verkoop wat mense se lewens vernietig, (bv. dwelms) ens, of dalk jou eie liggaam verkoop vir geld, kan jy nie verwag om Vader se aangesig te sien nie. Sulke werk is nutteloos en vernietigend. Dit laat jou met 'n skuldige gewete, te verward om te bid, te eerlik om kerk toe te gaan en te onseker om 'n verandering te maak. Jy sal wegkruip vir Vader en bang wees om sy aangesig te sien.

  Vir watter baas werk jy?? Werk jy vir Vader of werk jy vir die duiwel? As jou werk tot nut van ander mense is, werk jy sekerlik vir Vader, maar as dit tot nadeel van jou naaste is, werk jy vir die verkeerde baas. Al is die werk "wettig", maar dit skaad die liggaam of gees van jou medemens, dan is die werk nie vir Vader nie!!

  Jy kan Vader nooit buite jou werk skuif nie. Dit wat jy doen, moet van die wêreld 'n beter plek maak, en jou werk behoort jou ook nader aan Vader te bring. Alle eerbare beroepe kan so benader word.

 • Die natuur - water, dierelewe, plante, ens, laat jou die wonder van Vader se Skepping besef en kan jou laat terugkeer na Hom. In die natuur beleef mens dikwels 'n rustigheid wat alle verstand te bowe gaan en maak dit jou kommunikasiekanaal na Vader oop. (Gerda getuig vroeër oor diere en die natuur en sê hoe lief sy vir die natuur is.) Dit is dus belangrik om dikwels tyd in Vader se natuur deur te bring. So kry jy lafenis vir jou siel en om Vader van aangesig tot aangesig te ontmoet. In die natuur leer mens baie oor Vader.

 • Die gemeente. Dit is die mense in die "kerk". In aanbidding en lofprysing en lering tydens eredienste leer ons vir Vader ken en sien ons sy aangesig. Hier is die Heilige Gees van Vader teenwoordig. Sommige van ons het uit die verlede onaangename herinneringe van "kerk toe gaan" en sukkel met aanbidding en lofprysing omdat ou gewoontes nog vas lê in ons gemoed. Dikwels assosieer ons "kerkbedrywighede" met werk, kos maak, Bybelstudies reël ens. Ons raak soms so vasgevang in die organisasie en organisering van aktiwiteite dat ons self nie tyd het om Vader te ontmoet nie.

 • Waar twee of drie mense bymekaar kom om te bid of besig is met Bybelstudie - daar sal God teenwoordig wees. Dit maak nie saak hoe klein die groepie is nie, Vader sal daar wees.

Hy klop! Gaan jy die deur oopmaak?

Op. 3: 20-21:
Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het

Hoe maak ons vir Vader die deur oop?

Deur met Hom te praat. In gebed. Deur jou hart vir Hom te gee. Ons kan mense nie leer ken as ons nooit met hulle praat nie. Jy nooi hulle na jou huis en neem hulle in.

Dit maak nie saak hoe besig jy is nie, hoe deurmekaar jou huis is nie. Maak tyd vir Hom en LAAT VIR VADER INKOM!!

Hoe meer ek Hom SIEN, hoe makliker sal ek kommunikeer en hoe beter sal ek Hom leer ken.

Ons het nie net 'n stil plek nodig om met Hom te praat nie. Ons gaan dan altyd 'n verskoning hê. Gebruik elke oomblik, enige plek, enige tyd, enige situasie. Ons moet wel gedissiplineerd wees om ook 'n definitiewe afspraak met Vader te maak. Soggens en saans, waar ons Hom in stilte alleen kan ontmoet en met Hom kan gemeenskap hou.

Ek moet Vader insluit in alles wat ek doen. Terwyl ek kos maak, bed opmaak, motor bestuur, langs die netbalbaan, by my werk - letterlik oral!

OM VADER TE AANBID EN MET HOM GEMEENSKAP TE HÊ IS 'N ERNSTIG SAAK. DAAR IS NET EEN ROETE, NL. DEUR YASHUA!! EN ONS KAN HOM NIE SIEN AS ONS NIE HEILIGMAKING NAJAAG NIE. ONS LEWENSWANDEL MOET HEILIG WORD.

Ons hoor heel dikwels dat iemand vir 'n persoon met sterk Christelike beginsels iets soos die volgende sal toesnou: (Dis veral ons jongmense wat kwaai onder hierdie nydige tonge deurloop)

 • Moet jou nie so heilig probeer gedra nie, kom by en geniet die lewe
 • As jy nog 'n maagd is, is jy outyds, kom by en geniet die lewe
 • Jy dink jy's heilig (soms is dit wel bedoel om eintlik jou skynheiligheid na vore te bring. Dit is ook so dat party mense nie hulle sonde of foute wil herken nie)
 • Jy moet balans hê - dan bedoel hulle jy moet darem verkeerde goed ook doen.
 • Te veel van 'n goeie ding is nie goed nie

God beveel dat ons na heiligmaking moet streef.

Die term "heilig" beteken:

aan God opdra, aan God toewy, waardig maak, regverdig, as heilig erken, heilig maak.
of
volmaak, sonder sonde, godvresend, eerbiedwekkend, trou, plegtig, ernstig, afgesonder

Is dit vir ons belangrik om heilig te probeer leef? Of is ons skynheilig en gaan maar op ons ou weë voort?

Heiligmaking: is 'n handeling van heilig te maak / heiliging

Lees Hebr. 12:1-17

Hebr. 12:14
Jaag die vrede na met almal en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie

Lees ook

1 Pet. 1:15-16
moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word ... Wees heilig, want Ek is heilig. ...

En

1 Thess. 4:1-8
... God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking.

Dinge wat ons heiligmaking rem of affekteer

 1. Verkeerde prioriteite in ons dag tot dag optrede in 'n gejaagde lewe

  Ons stel ander dinge of mense eerste in plaas van Vader. As die volgorde waarin dinge belangrik is, omgeruil word, is die roete met dorings besaai. Die plek waar jy veronderstel is om die gelukkigste te wees, word dan soms die grootste struikelblok. Die mense wat die naaste aan jou is, word dikwels jou vyande en in die proses raak ons weer ons eie beste vyand.

  Hoe kan ons dit regstel?

  1. Maak tyd vir Vader: Hy is ons eerste prioriteit!!

   Lees

   Matt 10:37
   Wie vader of moeder bo my liefhet... seun of dogter... is my nie waardig nie

   Praat baie met Hom, lofprys Hom terwyl jy ry, in die huis werk, kos maak, tuinwerk doen, so veel moontlik. Ruim tyd in vir Stiltetyd, om alleen met Vader deur te bring. Ironies, soms bluf ons onsself ook hier deur so besig te wees met reëlings vir Vader se dinge, bv. bidure, Bybelstudie, vroue-aksies, besoeke aan gemeentelede ens, dat ons nie tyd het vir die Vader van al hierdie dinge nie. Al die ander goed hou ons so besig dat ons nie intiem met Vader verkeer nie. Baie predikante en predikantsvroue, geestelike werkers ens, raak so betrokke by kerksake dat hulle uiteindelik nie meer intieme tyd aan Vader afstaan nie. Dis nie te sê as iemand goed preek, of 'n dominee is, of 'n voorganger is, dat hy/sy outomaties tyd maak vir Vader nie. Soms gaan juis hierdie mense se eie geestelike lewe en verhouding met Vader so agteruit dat die duiwel maklik 'n vatplek kry. Selfs Israeliete wat uitgebreide studies onderneem om hul identiteit te ontdek en boeke en boeke deur te lees oor wie hulle is, raak in die proses dikwels al verder verwyder van heiligmaking - juis omdat hulle met die dinge van Vader besig is en nie tyd gee aan hul intieme verhouding met Vader nie. (Dis soos om 'n outobiografie van jou man te lees, maar nooit met hom te sit en gesels of intiem te verkeer nie) Ons gee dikwels ons afskeeptyd vir Vader - vinnig saans wanneer ons al baie moeg is.

  2. Indien jy getroud is, is jou 2 de prioriteit jou man!! Nie jou kinders nie. NOG MINDER JOU WERK!!!!

   Spandeer tyd saam met hom, maak hom gelukkig, wees aangenaam. 'n Ongelukkige huweliksverhouding beroof jou van vrede met jouself en beïnvloed jou heiligmaking. Dit is die rede waarom daar duisende huwelike in SA tot niet gaan. As die kinders uit die huis gaan, het die man en vrou dikwels niks meer vir mekaar te sê nie. Jou verhouding met jou man is 'n tipe van die verhouding tussen Yashua en sy gemeente. Al kry jou man alles buite die huis wat hy begeer, almal buite kan hom respekteer, opkyk na hom en hom vereer, maar as sy vrou hom nie respekteer nie, kan hy heeltemal gebreek word. Goethe het gesê: as 'n mens 'n man behandel soos hy is, sal hy bly soos hy is, maar as jy hom behandel asof hy is wat hy behoort te wees en kan wees, sal hy 'n beter en unieker mens word. Yahshua het ook mense gesien soos hulle kan wees, nie soos hulle is nie.

  3. Jou kinders is belangrik. Gee aandag aan hulle en versorg hulle goed.

   Indien dinge hier skeefloop bring dit wrywing, wroeging en kan dit negatief inwerk op jou. Behou egter perspektief. Hulle is slegs tydelik fisies by jou - hoogstens 20 jaar en dan moet jy hulle weer toelaat om hul eie lewe te lei. Baie ma's is so kindvas dat sy skeiding ten alle koste vermy. Dit bring mee dat ons inmeng in ons groot kinders se lewens, selfs al is hulle getroud met hul eie gesinne. Daar is altyd 'n baie spesiale band met jou kinders, maar net soos Vader ons toelaat om ons eie pad te loop en eie keuses moet maak, so moet ons ook ons kinders toelaat om hul eie keuses te maak. Ons kan wel op die regte tyd raad en ondersteuning gee. Ons behoort egter altyd daar te wees as hulle raad vra of hulp nodig het. (Die ouerhuis moet soos 'n koelteboom in die veld wees waar die diere van die veld kan kom rus as hulle warm kry of lafenis of skuiling soek as hulle swaarkry. Net so moet volwasse kinders se ouerhuis die plek wees waarheen hulle sal teruggaan om skuiling te soek of te vertoef)

  4. Jou huis is nie jou eerste prioriteit nie. Dit kom 4de op die prioriteitslys.

   Party dames werk dag en nag in hul huise om dit skoon en mooi te maak en skeep in die proses hulle man en kinders af. Aan tyd vir Vader ook geen sprake nie.

   Jou huis is belangrik, maar nie die belangrikste nie. Dit is belangrik dat jy jou huis in orde kry. Spr. 31:27 sy hou goeie toesig oor haar huishouding, maar jou huis moenie jou afgod word nie. Dis buitendien alles aardse goed. Dinge wat vervang kan word wanneer dit iets oorkom.

  5. Jyself. Matt. 19:19 Jy moet jou naaste liefhê soos jouself

   Elke mens het tyd nodig vir homself. Tyd om te lees, 'n stokperdjie te beoefen en self om niks te doen nie. Ons is geneig om te dink ons moet elke oomblik besig wees. Dit ook belangrik dat jy aandag aan jou voorkom sal gee en jou goed sal versorg. (Marlize het gister baie aandag hieraan gegee.)

  6. Buite die huis: Soms werk ons so hard buite ons huis dat ons die eerste 5 prioriteite afskeep. Al werk jy voltyds, is jou werk prioriteit nommer 6!!!

   Jy sal dalk nie dieselfde tyd aan jou man, kinders, huis, jouself en jou huis kan spandeer soos 'n vrou wat by die huis is nie, maar die kwaliteit moet dieselfde wees. Dit vra dat jy nog meer georganiseerd moet wees en gedissiplineerd om nie vir Vader, jou man en kinders, jouself en jou huis af te skeep nie. Voel jou man en kinders dat hulle spesiaal is en jy vir hulle eerste stel, of dink hulle jy is verlief op jou werk?? Dan is jou prioriteite nie reg nie. Dit is nie die moeite werd om jou werk eerste te stel nie. Dit gaan jou van kosbaarhede in jou lewe beroof.

 2. Om maar voort te gaan soos altyd en nie bereid te wees om die oue mens af te lê nie.

  Wêreldse voorspoed en genot bly steeds vir jou belangrik. Dink nie dis nodig om van jou slegte karaktereienskappe te verander nie. Hou aan om dinge te doen wat skadelik is vir jou. Bekering is 'n 180 grade ommekeer. 'n Verandering van gemoed en totale omkering in jou doen en late.

  Ef. 4:22-24
  en julle, wat die vorige lewenswandel betref, die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan, en dat julle vernuut moet word in die gees van julle gemoed en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.
 3. Onvergewensgesindheid

  JY KAN NIE HEILIGMAKING BELEEF AS JY IN NIE VERGEWE NIE!! Dis is nie eens moontlik om vergifnis te ontvang as ons self nie kan vergewe nie.

  Lees self: Matt. 6:14-15. Ook Mark. 11:25-26.

  Kol 3:13
  verdra mekaar en vergewe mekaar

  Jy moet tot 70 x 7 keer vergewe: Matt. 18:21, 22, 35

  Ef. 4:32
  wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe het.
  Luk 17:3-4
  En as jou broeder teen jou sondig, bestraf hom, en as hy berou het, vergewe hom...
 4. Besoedeling van die gees en die vlees: Kyk na en doen mee aan dinge wat jou besoedel. Tydskrifte, films, televisie, ens. kan 'n baie slegte invloed op jou hê as jy nie die regte keuses beoefen nie. Ons laat dikwels toe dat die televisie soos 'n rioolpyp in ons sitkamers inspoel. Ons lees boeke en tydskrifte wat Vader oneer aandoen. Jy sukkel om te bid as jy toelaat dat jou liggaam en gees besoedel word. As jy hierdie dinge doen sal jy die aangesig van Vader nie sien nie!!!
  2 Kor. 7:1
  laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig....
 5. Leuens, ongeduld, gee nie om vir ander, hard en ongenaakbaar.

  Lees:

  Kol. 3:9-12
  Lieg nie vir mekaar nie omdat julle die oue mense en sy werke afgelê het... beklee julle as heiliges en geliefdes met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid.
 6. Ongehoorsaam aan die wil van Vader.

  Wat is sy wil? Dat jy Hom moet liefhê met jou hele hart en hele siel en hele verstand en daarmee saam jou naaste soos jouself. Dit is die eerste en die groot gebod!! Lees Matt. 22:37.

Hoe gaan die deursnee "Christen" in SA weer Vader se stem hoor? Weer die pad loop van heiligmaking?

Nie deur voorspoed nie!! Lyding gaan ons weer na Vader laat soek. Swaarkry, ellende, hartseer is 'n manier om heiligmaking te ervaar.

Ons diepste uur van benoudheid dikwels ons omdraai na heiligmaking.

Kastyding van die uitverkorenes is 'n middel tot heiligmaking! Tugtiging deur die Here is 'n sonderlinge middel tot heiligmaking, maar is 'n universele middel wat God gebruik by wie Hy dit nodig ag.

Heb. 2:10
... die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak

(Deur lyding word die mens geheilig)

Jak 1:24
dat die beproewing lydsaamheid bewerk
Hebr. 12:10-11
Want húlle het ons wel 'n kort tydjie na hulle beste wete getugtig, maar Hy tot ons beswil, sodat ons sy heiligmaking kan deelagtig word. Nou lyk elke tugtiging of dit nie op die oomblik 'n saak van blydskap is nie, maar van droefheid; later lewer dit egter 'n vredevolle vrug van geregtigheid vir die wat daardeur geoefen is.

Ons strewe moet dus wees om heilig te wees soos die voorbeeld wat Yashua vir ons gestel het. Dit moet opreg wees, want anders is jy "skynheilig" As jy maak of jy heilig is, bedrieg jy jouself!!

Die Fariseërs en Skrifgeleerdes was skynheilig. Alles buite-om het mooi gelyk, maar van binne was hulle vuil. Ons mag nie so lyk nie!!

Elma se Skrifgedeelte wat Vader vir haar gegee het vir die naweek:

Matt. 23:25-26
Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant is dit vol roof en onmatigheid. Blinde Fariseër, maak eers die binnekant van die beker en die skottel skoon, sodat ook die buitekant daarvan skoon kan word.

DIE VOORWAARDE OM VADER TE KAN SIEN IS DUS

 1. Om Heiligmaking na te jaag
  EN
 2. Om rein van hart te wees (EERLIK, SONDER BYBEDOELINGS) Matt. 5:8.

Vader Yahweh verwag jou onverdeelde trou - dan sal jy hom sien!! En nie skrik nie, maar met uiterste respek en ontsag na hom gaan.

Vader wil elkeen van ons spesiaal herinner aan sy liefde vir jou. Deel vir elkeen 'n kaartjie met 'n boodskappie uit as herinnering.

2008-07-22

Johanna beteken Jahweh is Genadig

Johanna

Toe ek vir Johanna die eerste keer ontmoet het, het dit my getref hoe lief vir mense en sonder aansitterigheid hierdie talentvolle kunstenaar, wat ook van haar liedjies self komponeer, is. Haar vriende ken haar as baie spontaan, lewenslustig en borrelend, maar ook diep. Sy lag maklik en hartlik, gesels graag, en is soms ook baie impulsief. Sy verklaar: "Ek hou daarvan om te leer. Ek glo dat mens by enige iemand iets kan leer!"

Sy glo dat mens in die lewe moet wees wat jy bedoel is om te wees. Dat haar lewe 'n doel het, daarvan is sy oortuig. Sy vertel van 'n insident toe sy as driejarige 'n hele bottel medisyne gedrink het en binne minute van die dood omgedraai het - was dit nie dat ons Hemelse Vader ingegryp het om haar lewe te spaar nie.

Johanna het van kleins af aan daarvan gehou om mense te vermaak. Sy onthou hoe sy by die huis op 'n groot klip, wat haar "verhoog" was, uit haar hart gestaan en sing het. Sy het altyd saam met haar pa, Danie Maloney, en sy orkes, op troues, verjaarsdae en verskeie ander geleenthede gesing. "So het ek geleer om met vertroue op 'n regte verhoog te staan", vertel sy.

Johanna is op Harrismith gebore en bring haar kinderjare op Vanderbijlpark deur. In 1994 trou sy met Riaan. Hulle het 'n dogter, Corné. Die gesin woon tans op Kroonstad.

Sy het klaargemaak met skool en begin werk en op 'n stadium vir baie lank nie gesing nie. Haar man, Riaan, het haar talent raakgesien en haar aangemoedig om weer te begin sing. Maar dit het nie net daar gebly nie - Riaan doen ook die klankingenieurswerk by haar optredes en mens sal dikwels die hele gesin daar kry. Johanna floreer onder die ondersteuning van haar gesin. "Hulle is my grootste fans," glimlag sy.

Sy het aanvanklik in 2000 begin sing onder die verhoognaam Hanna-Jo. In Februarie 2001 sien haar debuut-album, Hardloopskoene, die lig. Die album is deur Select Musiek versprei, en daarvan het die liedjies "Kom Terug" en "Teddy Bear Song" op verskeie radiostasies tot die eerste posisie op die treffersparade gevorder.

Optredes

Johanna is beskikbaar vir optredes, hetsy ligte vermaak of met 'n geestelike inslag.


Diskografie

 • 2001: Hardloopskoene
  (ligte musiek) @R60
 • 2002: Die Groot "Ek Is"
  (Geestelik) @R80
 • 2002: Dromer
  (ligte musiek) @R60
 • 2004: Moenie Vrees nie
  (Geestelik) @R80
 • 2008: Genade op Genade
  (Geestelik) @R80

Kontak

In September 2001 kom sy tot wedergeboorte. Sy wil haar talent tot eer van God aanwend en in April 2002 neem sy haar eerste geestelike album, Die Groot "Ek Is", op. Sy getuig dat Vader aan haar bevestig het dat sy dit moes doen. Daarna het die album Dromer die lig gesien. Twee van die liedjies, "Wie is jy" en "Vandag word Drome waar" (in duet met Lee Magnum), het sy self geskryf. Haar vierde album, Moenie vrees nie, was weer 'n geestelike album. Ook in hierdie album het sy "Vader, vergewe my" en "Vertrou op My" self geskryf en getoonset.

Al vier CD's is onder die naam Hanna-Jo opgeneem. Met verloop van tyd het sy tot die besef gekom wat die betekenis van haar geboortenaam, Johanna, is, en ook hoe belangrik die betekenis van 'n naam is. Johanna beteken Genade - God is Genadig. In gehoorsaamheid aan die stem van God is haar jongste album uitgereik onder haar eie naam, Johanna. Die titel daarvan is Genade op Genade. Die liedjies "Laat My toe om jou lief te hê" en "Genade op Genade" het sy self geskryf en gekomponeer. "Ps. 139" asook "Remember Me" is ook deur haar getoonset.

Johanna sê die titelsnit, "Genade op Genade", is 'n getuienis van Vader se genade in haar lewe en haar liefde vir Hom. Hierdie album dra ook 'n boodskap van hoop, liefde, en bemoediging aan almal wat daarna luister. In Mattheus 11:28 sê Messias "Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee". Sy glo dit is wat Hy in hierdie album en al haar vorige geestelike albums aan die mense wil gee - hoop, liefde en bemoediging.

"Ek is maar net die instrument in Vader se hand," bely sy. Dit is vir haar wonderlik om deel van die Liggaam van Messias te kan wees en haar roeping te kan uitleef. Sy getuig: "Dit is belangrik dat ons almal besef dat ons deel is van die Liggaam, dat ons ons eie roeping uitleef en nie dié van 'n ander persoon nie." Haar begeerte is dat elke mens ontdek wat sy spesiale plekkie is. "Dink net watter verskil dit kan maak as elkeen weet waar hy inpas en berus by die Almagtige se keuse".

Weggeehoekie

Hierdie inisiatief het ten doel om dinge wat nie meer gebruik word nie, aan te bied aan iemand wat dalk behoefte daaraan mag hê.

Reëls

 • Slegs beskikbaar aan Olyfbergers, nie buite-instansies nie.
 • Geen koop- of ruiltransaksies nie. Items word geskenk en dit is bedoel vir die ontvanger se eie gebruik, nie verdere verhandeling nie.
 • Deelname is vrywillig. Items is die skenkers se eiendom om van die hand te sit na goeddunke; hierdie diens hoef nie gebruik te word nie.
 • Ontvangers: Persone wat behoefte het aan een of meer van die items moet skryf aan die Webjoernaal-redaksie (sien e-pos-adres regs onder "Kontak ons"), of by die diens 'n gemeenteraadslid kontak. 'n Koördineerder sal dan reël dat die item/s van die skenker na die ontvanger oorgaan.
 • Skenkers: Voornemende skenkers kan insgelyks die Webjoernaal-redaksie (sien e-pos-adres regs onder "Kontak ons"), of by die diens 'n gemeenteraadslid kontak, met 'n lys van items wat nuwe eienaars soek. Skenkers moet ASSEBLIEF ook so gou moontlik laat weet as items weer van die lys afgehaal moet word.
 • Geen items word gestoor nie - die gemeente tree slegs op om dit te koördineer, sodat skenkers en ontvangers by mekaar uitkom maar anoniem kan bly.

Beskikbaar

ItemAantalDetailDatum geplaas
KlereEtlike sakkeGoeie baba-, kinders-, mans-, vroueklere2008-05-19
Koffiebekers???Verskillende groottes en ontwerpe2008-05-19
Stortdeur13-paneel, aluminium, gebruik maar goeie toestand.2008-06-19
Vensterraam1Houtvenster uit gesloopte gebou, goeie toestand en met glas. 1655mm (W) x 940mm (H); 3 panele, elke paneel bestaan uit 6 "cottage pane"-venstertjies, kantpanele maak oop en met 10mm diefwering.2008-06-06
Veiligheidshekke2Uit gesloopte gebou; kort skuur, verf en slotte. Raam van 25mm-vierkantbuis met 6mm-stawe. (a) Enkeldeur 870mm (W) x 2060mm (H). (b) Dubbeldeur 1565mm (W) x 2040mm (H).2008-06-06

2008-05-05

Mighty Men-Konferensie: Greytown 2008 – Wat maak mens hiervan?

Gerig aan my broeders in die Waarheid - mag Vader julle seën met sy genade, vrede en bewaring (Num 6:22).

Na aanleiding van die Mighty Men-Konferensie gehou op die naweek van 18/19/20 April 2008, die volgende skrywe, wat die gebeure in perspektief bring. Ek self was nie daar nie, maar het gesprekke gevoer met twee kennisse wat daar was, asook die media en die Internet as bronne gebruik - en dan, die belangrikste, met ons Vader gesels, en in my gees inspirasie ontvang om iets op skrif te stel ter wille van almal wat in verwarring staan oor die vêrreikende gebeure hier bo na verwys.

Vanuit die perspektief van ons mense wat sekere openbaringe m.b.t. ons afkoms en oorsprong het - wat breedweg na verwys word as "Israelwaarheid" - is die gebeure van die laaste weke m.b.t. die Mighty Men-konferensie 'n baie uitdagende en interessante kwessie om te verteer.

Ons almal hou vas aan die hoop dat Vader opnuut bemoeienis sal maak met die Boerevolk, en die kern wat die knie nie buig voor Babilon, sal roep om weer in sy krag sy Naam te eer voor die nasies, en die banier op te hef, die basuin te blaas sodat elke mede-Adamiet oor die wêreld sal aanskou dat Jahweh red, en dat Hy steeds 'n waarmaker van sy Woord is (Sef 3, Jer 50:1-7, en vele ander). In ons gees voel ons dat daar nêrens in die wêreld 'n getuienis uitgaan om sy kinders tot inkeer en waarheid te roep nie, en dat daar 'n groot behoefte is vir 'n voorbeeld van krag en oorwinning in volksverband, nou, so kort voor die einde - sodat almal kan aanskou, en dié wat hulself nie bekeer tot Jahweh, nie sal kan sê dat hul mislei was, en sonder 'n getuie tot die waarheid geoordeel word nie.

Die verwagting in ons harte, in lig van bogenoemde, is dan ook dat ons, wat sekere waarhede het oor die identiteit en aard van Jahweh se geslag op aarde - die Adam - bevoorreg sal wees om die goeie nuus, die openbaarmaking van wie die seuns van Vader is, aan ons volksgenote te bring wanneer die tyd daar is. Daarom dan die onsekerheid wat in ons harte opspring oor die onverwagte wending in die volk, met die onlangse MMC (Mighty Men Conference). Vrae wat in u harte kan bestaan is onder andere:

 • Is die gebeure werklik van ons Vader, en het Hy vir Angus Buchan geroep om te spreek met die Boerevolk?
 • Hoekom sou Vader 'n Engelssprekende Skot roep - wat dan van al die Afrikaanse predikers - hul sou tog beter geskik wees om met Boere te praat?
 • Ons sif deur sy (Angus) se preke, en vind dat hy onder andere na rassisme verwys het as uit die Bose, en dat dit volgens hom verkeerd is, en nou verwerp ons die gebeure van die naweek. Is ons korrek om so te redeneer?
 • Ons weet tog rassisme is nie verkeerd nie... of weet ons dit?
 • Waarom het die Vader, as dit sy toedoen is, nie die "Waarheid" aan die duisende mans laat verkondig nie - watter beter geleentheid om dit te doen?
 • Waarom is ons in effek uitgesluit by die gebeure - ons reken onsself dan om in meerdere kennis en openbaring te staan as Angus?
 • Hoe kan Angus deur Vader gestuur wees - hy ken dan nie die waarheid oor ons afkoms nie?
 • Is hierdie nie net 'n grootse aanslag teen die Boere van uit die liberale sendelinggemeenskap - vanaf die Babiloniese stelsel, en iets waarteen ons moet waak nie?
 • Hoewel die beeldmateriaal wys dat daar vir alle praktiese redes net blanke mans was, is daar enkele swart mans opgemerk tussen die skare. Dit diskwalifiseer tog seker enige positiewe deelname aan so 'n geleentheid - nie waar nie?

My skrywe sal poog om bogenoemde vrae, en nog meer kwessies, aan te raak en op te klaar - lees en herlees dit maar, en u sal vind dat hierdie gebeure nie net spreek tot die 60,000 wat daar was nie, maar ook tot ons, en ons moet let op die waarskuwing, of ons sal te lig bevind word!

Waar begin ons? Daar is soveel terrein om te dek in die bespreking dat mens 'n hele boek hieroor behoort te skryf - maar kom ons eet die bees stukkie vir stukkie.

Kom ons som net die inhoud van die boodskap aan die 60,000 in kort op.

1. Wat was die prediking?

Die hooftema en -boodskap, soos verneem word deur Angus Buchan gespreek, was (let a.u.b. daarop dat hierdie nie my eie opinie is nie, maar slegs 'n opsomming van die aspekte deur sy preke aangeraak):

 • Mans moet hul poste as hoof van hul huis inneem, en hul verantwoordelikheid m.b.t. hul vrou en kinders aanvaar.
 • Mans moet besef dat hul die priesters in hul huis is wat geestelike leiding moet gee aan hul gesin, en hul vrou moet koester en rig, terwyl hul verantwoordelikheid vir hul kinders moet neem.
 • Dat die mans hul lewens moet skoonmaak, en van al die wêreldse gemors ontslae moet raak - van buite-egtelike verhoudings, van drankmisbruik, van ambisie en ander aktiwiteite wat hul wegtrek van hul gesinne ens.
 • Dat mans nie hul pos kan inneem as hul nie in 'n persoonlike verhouding met Vader staan nie - nie elke dag met hom gesels, Hy nie vir hul 'n werklikheid in hul daaglikse wandel is, en hul nie Hom ken as uitkoms in hul nood nie.
 • Dat daar geen wegkomkans is vir mans buiten deur terug te keer na Vader - om te emigreer, om te skuil agter werksdruk, om by die sport of ander aktiwiteite te skuil - niks sal hul kan losmaak van hul vrese en probleme, behalwe 'n intieme verhouding met Vader.
 • Dat die land in die moeilikheid is omdat die mans nie op hul plek is m.b.t. Vader en hul huise nie.
 • Dat nederigheid en diensbaarheid (soos deur Jahshua gedemonstreer), die kern van die man se uitkyk moet wees, en nie diktatoriale baasspelerigheid en meerderwaardigheid nie.
 • Dat die groot gebod - dat jy Vader moet liefhê, in elke man se lewe moet realiteit word, en die tweede, dat jy jou naaste moet liefhê en respekteer, sy lewensuitkyk moet wees.

In die verbygaan aangeraak:

 • Rassisme - volgens Angus Buchan, is verkeerd, en moet afgelê word.
 • Homoseksualiteit - Dat homoseksualiteit onaanvaarbaar is.
 • Lyfstraf - Dat lyfstraf Bybels korrek is, en dit die Pa se verantwoordelikheid is om sy kind wat hy liefhet, te dissiplineer (pak slae te gee) as hy rebels is.
 • Belastingontduiking - dat die keiser moet kry wat hom toekom, en dit nie baat om oneerlik te wees ter wille van ontduiking nie.
 • Ongewenste praktyke - dat waterwys en sulke praktyke uit die Bose is, en dat dit nie hoort by 'n man wat Vader dien nie.

Dit dan in kort, volgens die getuienis, die gesproke boodskap van die naweek. Let op die hooftema, en ook dat die meer omstrede kwessies in verbygaan "aangeraak" is. Daar is veel te leer uit die reaksie, of gebrek aan reaksie van ons vyand se Babiloniese sisteme - neem maar die media as voorbeeld. Kom ons begin deur te kyk wat Babel maak met die MMC-gebeure.

2. Hoe reageer Babilon se media?

Neem in ag dat die verrigtinge in Engels was, en dat dit vanuit organiseerdersperspektief veelrassig was, en dat daar, hoewel nie as hooftema, maar wel by sy-tema teen rassisme te velde getrek is deur Angus Buchan - sou ons nie dan verwag dat hierdie gebeure by MMC juis nuustyd moes kry op elke Engelse en liberale medianetwerk nie? Dink aan die indoktrinasiewaarde wat hul kon put uit berigte wat lees: "Reconciliation at last!", of "Afrikaner admits wrongs of racism!", of "The Rainbow nation is born!" ens. ens. Ons staan bietjie verslae oor die gebrek aan mediadekking, veral omdat ons al so gewoond geraak het aan die misleiding en aanslae van die media.

Hoekom is die media, en veral die Engelse media bykans totaal uitgedoof oor hierdie gebeurtenis - dit is, selfs van net 'n sekulêre perspektief totaal ongelooflik dat:

 • 60,000 blanke mans saamtrek in tente in die veld - in swart Afrika!
 • 80% (+/- 48,000) van hulle Afrikaans is, uit tradisionele kerke, en hul kom luister na 'n Engelse Skot.
 • Terwyl net 55,000 mense (vroue, kinders en mans) in New York, 'n stad met 8 miljoen inwoners, saamgetrek het om die Pous te ontmoet op sy geskiedkundige besoek aan die VSA - en dit die klimaks van sy besoek was - vergader 60,000 mans (180,000 indien hul verteenwoordiging van vroue en kinders ingesluit is) vanuit 'n bevolking van 3.1 miljoen (het reeds die 1 miljoen oorsee afgetrek), om 'n onbekende prediker aan te hoor. Die eenvoudige feite alleen is nuuswaardig, selfs al sou geen propagandawaarde daaraan gekoppel word nie - maar die media, nasionaal en internasionaal, swyg soos die graf. Dit is duidelik dat Babilon vir 'n oomblik huiwer - sy reaksie is besluitloos, en lê iewers tussen die strategie van "swyg hulle dood, en hoop dit gaan weg", en "as dit verder gaan, laat al die mediabomme op hul neerreën ".

Hierdie huiwering in die normaalweg briljante media-aanslag teen ons Vader se geslag, kan dui op 'n asem-ophou binne die kringe van Babel - 'n onwilligheid om te oorreageer in aanslag teen die gebeure, aangesien dit hoop kan bring in die harte van blankes in Suid-Afrika. Babilon sal egter nie lank twyfel nie, maar sal sy volle gewig ingooi tot misleiding en manipulasie, as dit enigsins blyk dat daar werklik 'n ontwaking van die volk terug na hul God is.

Terwyl u mag twyfel oor die MMC a.g.v. die gedeelte van die "anti-rassisme"-boodskap, twyfel die vyand oor die MMC a.g.v. die kernboodskap wat dit uitdra - man (Adam), keer terug na jou pos. U sal weldra uitvind dat die gevaar daarin verskuil vir Babilon - dat die man weer sy pos inneem - is veel groter as die voordeel wat hul te put het uit die "anti-rassisme"-fraksie van die boodskap - daarom hul swye.

Dus, ons het iets opgemerk uit die reaksie van Babilon se media - soos die Engelsman sê "it's a dead give-away". Hul huiwering dui op onsekerheid - net soos ons, kan hul nie besluit of dit goed of sleg was nie, maar by vrees dat dit goed vir Jahweh se volk is, swyg hul dit weg asof daar nooit so iets gebeur het nie - maar daar was te veel mans, en die druk op die media om iets daaroor te sê sal toeneem namate die wat daar was begin praat oor die ontmoeting met Vader en hul ervaring daarvan.

Watter van die vrae sal ons eerste takel? Die belangrikste is seker die basiese vraag - was Vader die inisieerder van die gebeure, of was dit die vyand? Wel, kom ons bedink dit:

3. Is die gebeure werklik van ons Vader, en het Hy vir Angus Buchan geroep om te spreek met die Boerevolk?

Die antwoord op twee teenvrae sal ook die antwoord op bogenoemde vraag gee:

 1. Wie is geëer in die gebeure, Vader of Satan (Babilon)?, en
 2. Watter vrug het dit gedra - goeie vrugte, of slegte vrugte?

Wie is geëer?

U almal ken die Skrif, dus het ek nie nodig om teksverse aan te haal nie - ons Meester sê, dat hulle wat nie teen ons is, is vir ons - hul wat Vader eer, en sy Seun bely, heilig sy Naam. Ek het na aanleiding van die videomateriaal en foto's, die getuienis en die omvang van die saamtrek, geen twyfel dat die harte van die meerderheid wat daar was die teenwoordigheid van hul Vader ervaar het - iets wat baie van hulle waarskynlik van kindsbeen af binne hul kerke nog nooit ervaar het nie.

 • Die ophef van die hande, en afbreek van die bande van tradisie m.b.t. lewelose aanbidding en lofprysing deur soveel mans wat gister nog in die kerkbanke gestaan en mompel het terwyl hul probeer lofprys, het vir die duisende 'n nuwe dimensie van lofprysing ingelyf.
 • Die blaas van die Sjofar, iets wat vir duisende moes vreemd wees, is gedoen om Vader se Naam groot te maak - ons doen dit al jare in ons gemeentes, maar vir hierdie duisende is dit nuut, en sal dit nooit weer vreemd wees nie.
 • Die "offer" van elke individu wat die 60,000 opgemaak het, om hul gemaksone te verlaat, en in ongemak en afsondering aan te meld om Vader te hoor, is op sigself 'n verheerliking van Vader se Naam - as sy volk hul tot Hom wend, ten spyte van die beste wat Babilon kan bied om hul elders besig te hou oor die naweek, dan eer dit sy Naam, en Babilon steier in skok.

Ek kan nie enige krediete vir die Satan sien in wat daar gebeur het nie - as u wil verwys na die "veelrassige deelname" en die "anti-rassisme"-krummels, deel ek graag daarmee elders in dié dokument.

Watter vrugte is gedra?

Wanneer die vyand sy bes probeer om wanhoop op wanhoop te stapel by blankes in Suid-Afrika (wanhoop is ongeloof), en die vrugte van die vyand se sukses duidelik te sien is in aspekte soos selfmoord/depressie tussen blankes, dwelmmisbruik, sosiale uitrafeling en die verhoging in stormloop tot emigrasie in die laaste maande, dan is die vestiging van hoop op Vader vir uitkoms en uitredding, 'n wonderlike positiewe vrug - solank die hoop op die rots, en nie op sand (leuens) gebou is. Daar moet in ag geneem word dat, hoewel almal wat emigreer, nie so doen a.g.v. ongeloof of moedeloosheid nie, baie van die blankes wat in die laaste maande poog om te emigreer dit nie doen op grond van rasionele oorweging of konstruktiewe doelwitte nie, maar bykans beskryf kan word as paniekerig en histeries. Hierdie emigrasie-paniek van die laaste maande herinner sterk aan die tonele uit die film Titanic, toe die reddingsbote oorval is in die laaste minute, in teenstelling met die bykans trae reaksie op die bevel om die reddingsbote te vul by aanvang van ontruiming 'n uur vantevore. Dit bring mens tot die slotsom dat hierdie mense, anders as die wat reeds jare gelede geëmigreer het, tot nou toe 'n Utopia verwag het, en skielik in hul verwagting teleurgestel is.

Volgens getuienis oor die naweek, blyk dit dat die volgende vrugte gesien kan word:

 • Eensgesindheid tussen almal, vriendelikheid en hande-skud, glimlagte - om die sentrale saak vergader: wat sê Vader moet ons doen. Ten spyte van 8 ure se ry aan die 30 km na die plaas a.g.v. die verkeer, was almal kalm, en beheersd - geen insidente, geen spanning. Die harte van ons volk is nog goed, en dit is verblydend.
 • Vir baie Engelssprekende deelnemers wat tradisioneel aan die Afrikaner gedink het as onbeskaafd en agterlik, gewend tot alkoholmisbruik en growwe taal (uit oorsprong van die opsetlike mediawanvoorstelling, en ook met hulp van die brandewyn-en-Coke-faksie tussen ons mense), was die broederskap 'n openbaring. In vele reaksies op YouTube, na aanleiding van 'n video waar almal die liedjie van Juanita (Vlieg Hoog) sing, verklaar die Engelssprekende deelnemers hoe hul nie kan ophou om die liedjie in hul motors, in die stort, en elders te sing - in Afrikaans - nie...
 • Vir al ons ou mensies wat al vergeet het, of nooit die basiese waarheid ontdek het nie - dat Vader wonderwerke doen, en niks onmoontlik is nie - was dit 'n openbaring. Hulle verklaar op die webbladsye en in kommentaar dat hul lewens verander is, dat hul weer hoop het, en dat hul sommer dadelik begin het met hul stiltetyd voor Vader. U sal met my saamstem, dat as daar te oordeel is aan die eerstehandse getuienis, die vrugte wat in die harte van die deelnemers gedra word, nie goeie nuus vir Satan kan wees nie - hoe jy ook al daarna kyk. As die Satan tot nou sy gereedskap aangewend het om die geslag van Vader te:
  • Verwyder van 'n verhouding met Vader deur sekulêre luste en teorië;
  • Die man uit sy posisie as priester in die huis te verwyder - emansipasie van die vrou ens.;
  • Hoop op uitkoms en hulp van Vader uit die nood, te laat verdwyn wat manifesteer in ontvlugting na drank, dwelms, vleeslike verval, dobbel, selfmoord - met geloof wat aan flarde hang;
  • Verdeeldheid en wantroue tussen Boer en Engelssprekende te skep en aan te blaas sodat verdeeldheid op sigself heers tussen blankes;
  • Kinders onder gesag van hul ouers uit te ruk deur die staat, skole en "sielkundige" teorië van opvoeding;
  - dan het die naweek nie goed uitgedraai vir die Satan nie - want die groter deel van 60,000 mans kom terug na hul huise met hoop... en 'n begeerte om met Vader 'n intieme verhouding te hê.

  Kom ons vat sommer nou die kwessie aan wat soos 'n hamer slaan teen die grein van 'n Boer - 'n Engelssprekende prediker, Engelse liedjies (by uitsondering Afrikaans), 'n Skot, en hoekom sou Vader so iemand kies om enige boodskap aan ons Boere te bring?

  4. Hoekom sou Vader 'n Engelssprekende Skot roep - wat dan van al die Afrikaanse predikers - hul sou tog beter geskik wees om met Boere te praat?

  Wie is Angus Buchan? - Van wat ek kan bepaal, en van uit die getuienis van die wat daar was, 'n opregte, plat-op-die-aarde mens. Hy het volgens sy getuienis, en die rolprent oor hom gemaak, 'n blinde onwrikbare geloof in Vader - wat dan ook tot vele wonderwerke gelei het. Hy is reeds 30 jaar aan't preek, maar tot datum het sy preke merendeels op kleiner skaal plaasgevind - tot hy so vier jaar gelede blykbaar 'n opdrag gekry het om met die jong mans van Suid-Afrika te praat - want hul het hul rol as priesters en hoofde van hul huise verlaat. Van daardie oomblik af het hy begin met sy huidige boodskap, wat hoofsaaklik fokus op die man se rol en verantwoordelikheid - en die resultaat is reeds bo beskryf. Hy is self 'n landbouer, en is dus die ideale persoon om met mense wat naby aan die aarde lewe, en 'n liefde vir die eenvoudige dinge, die grond en die natuur het, te spreek. As Saulus, die wetsgeleerde, 'n goeie keuse was om te roep tot arbeid, en sy groot stryd sou wees teen diegene wat die wet aankleef, dan sou 'n persoon wat uit die grond sy lewe maak, ook seker 'n goeie keuse wees om met die Boere te praat. As Paulus, as Jood en Skrifgeleerde, 'n goeie keuse was om te demonstreer aan die wettelose heidene (verlore tien stamme) dat liefde die grens van voorbehoud kan oorsteek, dan is Angus ook seker 'n goeie keuse (as Skot en Engelssprekende) om die Boere te wys dat liefde tussen Boer en Brit, binne die grense van hul gemeenskaplike Vader, die grense van geskiedkundige voorbehoud kan oorsteek. In kort, ek kan nie anders as om te glimlag as ek na die situasie en betekenis van hierdie keuse van Vader kyk nie. Dit is juis in die jare lange stryd, die aanslae van die vyandige wêreld (wat as taal Engels gekies het), en die ongeregtigheid op ons Boere afgedwing, dat die wortel van die Boere-"hoogmoed" sy beslag gevind het. Hoogmoed? Ja, dit wat maak dat ons, terwyl ons bely dat alle Adamiete ons naaste is, tog met veragting neerkyk op die "slegte saad" Engelse. Daar is 'n boodskap ook te leer in die keuse wat Vader gemaak het - Hy kon 'n klip kies om te spreek, maar Hy het 'n Engelse Skot gekies - wat maak jy daarmee? Dan is daar die kwessie van sy uitlating en uitspraak oor rassisme, en die teenwoordigheid van enkele swartes tussen die 60,000 blanke mans. Wat sal ons hiervan sê, ons weet immers dat Bileam se leer onaanvaarbaar is, en hoe kan 'n man wat beweer die Heilige Gees het hom geroep, so 'n uitspraak maak?

  5. Ons sif deur sy (Angus) se preke, en vind dat hy onder andere na rassisme verwys het as uit die Bose, en dat dit volgens hom verkeerd is, en nou verwerp ons die gebeure van die naweek. Is ons korrek om so te redeneer?

  Is Angus Buchan onfeilbaar? - Die een vaste en onbetwiste feit van die mens - die Heilige Gees is onfeilbaar, die mens is nie. Soos 'n Petrus, soos ook Paulus (wat verwys na sy struikelblok wat hom altoos nederig hou - ons weet nie wat dit was nie), en al die ander groter en kleiner geloofshelde, het die Woord duidelik aangetoon dat feilbaarheid hand aan hand gaan met die mens - selfs met die bekeerde, en geesvervulde mens. Sodra die mens teruggryp na sy eie vertolking, of aard, of persepsie, en probeer toevoeg tot die boodskap van die Heilige Gees, is die rooi ligte aan. So kon Petrus dan ook sê "ek sal U nooit verraai nie", en nog vroeër "Mag God dit verhoed, Here, dit sal U nooit oorkom nie!", m.b.t. die kruisiging - en in werklikheid die mondstuk van sy eie opinie en die Satan, onderskeidelik, te wees - te midde van die teenwoordigheid van Jahshua in beide gevalle. Sal alles wat Angus Buchan sê onfeilbaar en korrek, die Woord van Vader, en niks anders wees nie? Nee, slegs sovêr hy spreek binne die opdrag wat aan hom gegee is, en nie volgens sy eie insig of die aanvegting van die Satan nie. Waar lê die grens, hoe sal mens onderskei? Wel, die Woord sê dat mens deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei, die oordeel sal moet maak. In so vêrre die Woord ons lig en lamp is, en die Heilige Gees ons gewete en die stem in ons harte is, is onderskeid noodsaaklik, en nodig. Waar lê die klippertjies in sy prediking oor die naweek? Wel, slegs waar hy afgewyk het van die opdrag van Vader - hy moet aan die mans sê, "bekeer julself, keer terug na jul posisie in die huishouding, word weer priesters en dienaars voor jul God en jul naaste - vrou, kind, maak stiltetyd met Vader - Hy wil met jul spreek, konfronteer die land se probleme met geloof, en behou die hoop op uitkoms vanaf Vader - dan deur 'n wonderwerk, ens." So vêr hy die boodskap moes oordra (volgens sy eie getuienis), en daarby gebly het, was die Woord van Vader aan sy volk afgelewer - nou moet sy volk luister en doen.

  In so vêr Angus sy eie bydrae, vanuit sy eie laaste 25 jaar van sending en evangelisasie gelewer het, het hy telkens sy opinie tot evangelie gemaak, en binne sy veld van ervaring, aspekte waaroor hy nie lig ontvang het, probeer belig. Dit sluit in sy verwysing na die onheil van rassisme, wat in alle opsigte as Boos verklaar is, en die prediking dat die mans hul moet verneder voor die swart werkers wanneer nodig, as of dit die korrekte gesindheid en voorbeeld van Jahshua sou wees. Dit is verstaanbaar dat hierdie aspek 'n struikelblok sou wees, ook vir Angus - hy wat immers juis sy onvoorwaardelike getrouheid aan Vader bewys het deur die onbekeerbare vir 25 jaar te probeer bekeer het, oor hierdie aangeleentheid het hy nie ander lig ontvang, en spreek en handel hy dus binne sy beperkte lig daaroor - maar dit is nie waaroor Vader hom gestuur het, en wat sy opdrag was nie!

  Nou laat dit ons sommer dadelik met 'n ander kwessie, terwyl ons oor rassisme praat - is rassisme reg, verkeerd, of reg en verkeerd?

  6. Ons weet tog rassisme is nie verkeerd nie... of weet ons dit?

  Nee, rassisme is nie altyd reg nie - dit kan die manifestasie wees van 'n groot geestelike probleem in 'n persoon, en in die mate wat dit hierdie aspek is wat aangespreek is, kan ek selfs met Angus saamstem (maar ek dink nie hy het dit so bedoel nie, hy bedoel waarskynlik juis die broederskap met ander rasse, wat verkeerd is).

  Ons moet eers rassisme definieer voordat ons daaroor kan praat - net om seker te maak ons praat van die selfde ding.

  Rassisme wat reg is - As rassisme vir jou beteken dat jy onderskeid tref op rasbasis, in so vêr dit assosiasie van jou en jou kinders, jou gesin en jou volk aanbetref, dan is dit korrek en in Vader se wil. As rassisme beteken jy ag jou mede-Adamiet (Europeër) as 'n naaste, maar sien dat die ander ras nie soortgelyk in aard, karakter en integreerbaarheid is nie, dan is dit reg. As rassisme beteken dat jy kan sien dat blankes 'n natuurlike aanleg tot orde, bestuur en regverdige regering het (ek verwys nie hier na die gevolg van sonde in ons mense nie), en dat die swarte nie dieselfde aard en vermoëns het nie, dan is dit natuurlik en reg.

  Rassisme wat verkeerd is - Wanneer haat jou wese dryf, en die bron van jou rassisme geword het, is jy in geestelike nood. Jy kan nie enige verhouding met Vader en Jahshua hê, as redelose, onbeheersde haat jou aksies dryf nie - nooit nie. So 'n persoon soek dan redes en regverdiging vir sy haat, en hy vind dit in rassisme. Hy haat en tree haatlik op teen alle ander rasse, selfs die wat hul posisie in die skeppingsleer (die stert) getrou beman. 'n Haatgedrewe rassis kan nie meer gesonde oordeel uitoefen tussen 'n stert-skepsel wat aan die kopkant sit, en 'n stert-skepsel wat aan die stertkant sit nie... hy haat net almal. Haat verteer hom, en versprei deur sy lyf, sy gesin, sy gemeenskap, en ook deur sy geloofsuitkyk - hy soek naderhand net bevestiging vir sy haat in die Skrif, en verwerp alle geestelike waarhede en spys - want dit is op die oog af te "liefde"-georiënteerd.

  Die toets is dit: Verstaan jy die posisie van Adam? Verstaan jy dat Adam oor die hele skepping moet heers, en sorg dat alles op hul plek is, ordelik en regverdig? Verstaan jy as regeerder dat onreg, op enige vlak, teen enige wese, steeds onreg is - en dat dit nie minder onreg is as dit teen die laagste skepsel of die hoogste skepsel gepleeg word nie? Verstaan jy dat, as Adam op sy plek was, as die man op sy korrekte plek was, die stert nooit in die kop se posisie sou eindig, en eweneens uit plek sou wees as wat ons tans in Suid-Afrika is nie? As Adam op sy plek was, sou die sterte steeds soos die skepsels wat hul geskape was, met kaal lywe oor die vlaktes rondgeloop het, en van bessies en jag geleef het. Hul sou vermeerder het in goeie jare, maar uitgedun geraak het in droë jare - net soos die natuur dit doen. As Adam op sy plek was, sou hy nie sy gene gaan instort het in die geledere van die skepsels, en daardeur die probleem van onderskeid en regering selfs meer kompleks gaan maak het nie.

  Nee, die skuld lê eintlik by Adam, en het oorgespoel na die skepsels wat nou so uit plek in hul luukse huise en voertuie, in bestuursposte en regsprekende poste, en oral sit waar die eienskappe van die Adam eintlik moes heers. Hierdie skepsels sal ook haat - hulle haat redeloos die wat kan doen, sonder moeite, dit wat hul self nie eers kan vermag met al die grade van die wêreld nie, naamlik regeer in geregtigheid, met insig, en met verantwoordelikheid. Hierdie skepsels haat, maar vir ander redes - hul is mislei daarin dat hul dink hul kan ook, net soos blankes, die kop-posisie inneem - en meer belangrik, dit suksesvol doen, en hul is mislei daarin dat die rede dat hul sukkel om dit reg te kry, by die blanke lê - so asof die blanke hom geskape het. So dan die haat van rassisme - van twee kante af. Die een verstaan nie sy eie faling nie, en haat nou die resultate daarvan, en die ander is in kwaadwillige stand van misleiding, om sodoende nie te verstaan waar sy beperkinge, en vermoëns lê nie.

  Hierdie haat, van beide kante, vernietig die blanke in SA - hy word uitgemoor deur die swartes oor hulle hom haat, en hy is onbevoeg om hom tot Vader te wend, omdat hy uit frustrasie blindelings haat, sonder om te verstaan dat die fout in die eerste plek by sy eie faling as Adam lê.

  Ek haat ook, ek haat die gevolge van die sonde van Adam, ek haat die vernedering vir Vader se Naam in dat sy eie geslag hul poste verlaat het, en sterte nou daar regeer, maar wat se sin maak dit om die skepsel te haat wat in sy sinnelose, redelose onbegrip dink dat hy 'n kop geword het - haat jy die kakkerlak wat dit waag om jou toebroodjie te eet, asof hy van beter sou weet? Nee wat, jy los die probleem op, verwyder hom, of verwyder jou toebroodjie - jy haat tog nie die kakkerlak nie. So moet ons wel oorwinning kry oor haat, en perspektief herwin oor die omvang en oorsaak van alles.

  Het ek nou op u tone getrap? - as u tot nou gedink het om swartes op hul plek redeloos te haat is maar reg, dan het ek seker. En as u gedink het alle rasse is maar dieselfde en gelyk voor Vader, en daar is geen verskil in oorsprong, aard en aanwending nie, het ek seker ook op u tone getrap. Maar dit is Vader se keuse, en u kan dit vat of los - dit is u keuse.

  Juis in hierdie saak - Vader se keuse - lê die een groot getuienis ten ondersteuning van die waarheid m.b.t. die Adam versus die skepsels, vanuit die MMC. Bedink die volgende:

  7. Het die MMC bewys gelewer van rasgelykheid voor Vader, of van uitverkiesing van Adam bo die ander rasse?

  Hoewel, en eerder omrede die konferensie nie wyd geadverteer is met - "gratis kos vir alle besoekers" - was daar volgens die foto's en mense wat daar was, geen noemenswaardige swartes nie. Mens sou kon sê, in so vêr die organiseerders gevra het aan die Heilige Gees dat Hy dié sou roep wat moet kom (kan luister), was Hy getrou, en siedaar - 60,000 blanke mans kom luister. Ek wil my verstout om te sê dat, as die organiseerders hul eie sin gehad, en volgens hul uitkyk op 'n alle-rasse-gelyk-evangelie geadverteer het, sou hul wou reël dat gratis busse ook die "minder-bevoorregte groepe" (swart) uit die townships aanry om te kom luister - maar hulle het nie. Hulle het nie, want dit was hul erns dat dit ongeadverteerd, en op eie inspirasie moet wees - sodat hulle wat geroep word, sou kom - en wie het gekom? Hier in die midde van Afrika, in Natal, waar miljoene swartes in omliggende dele lewe, waar Angus Buchan al jare evangelisasie tussen swartes doen, en selfs swart skole ens. bedryf - wie kom vanuit Afrika se miljoene, in antwoord op die Heilige Gees se roep? 60,000 blanke (hoofsaaklik Afrikaners) mans, van alle vlakke en kerke. Dit alleen behoort 'n duidelike verrassing en openbaring vir Angus Buchan te wees, maar ek reken die gebrek aan swart deelname kan selfs as 'n "hartseer en dowwe noot" gesien word deur die organiseerders.

  Angus se vorige 25 jaar van prediking - Dit was die tipiese verhaal van die Afrikasendeling - jare van onbaatsugtige toewyding, met slegs 'n handjie van twyfelagtige bekeerlinge. Geen groot oeste, geen manifestasies van grootse ingrepe deur Vader - geen antwoord, behalwe dit wat nodig was om Angus se geloof in stand te hou - wonderwerke wat hy aan kon vashou wanneer die neerslagtige vrot vruggies van Afrika-bekeerlinge hom in die gesig gestaar het. Maar Vader is getrou, vir die wat opreg is en Hom soek met 'n volkome hart - juis miskien in sy tentoonstelling van volharding in die land vol kakiebos, het Angus sy loutering tot gehoorsaamheid en bereidwilligheid volbring. Daar is 'n skool, en 'n hulpprogram en sulke aard van dinge, hoofsaaklik vir swartes, wat as "beloning op sy werk" van die vorige 25 jaar bestaan - nie meer of groter as wat gewys kan word deur hulpskemas en sendelinge wat Afrika plat gewerk het om "geestelike bekering" hier te bewerk nie. Afrika moet die grootste bewys op sigself wees dat die Evangelie nie vir die skepsels uit Afrika bedoel is nie - na al die eeue, en al die offers van liberale sendelinge, is Afrika vandag steeds, en meer nog onder voorvadergeesaanbidding en Islam - beide aardse gelowe, wat hul kan vatplek aan kry, anders as die geestelike dinge, wat hul nie kan begryp nie.

  Hoekom verander sy bediening toe van "zero na hero" - Wel, hy het 'n opdrag gekry: "gaan praat met die mans in Suid-Afrika, sodat hul hulself gereed kan kry, Ek het werk om te doen, en hulle is nie op hul plekke nie...". En Angus het dit net so begin doen - hy het nie opdrag gekry om die waarheid oor hul afkoms, of hul uitverkose rol in die ewigheid, of enige ander aspek van wat ons "waarheid" sou noem te preek nie - net dat hul as priesters van hul huise, weer hul amp moet opneem - iets wat normaal en ten volle gedoen was deur hul voorvaders minder as 100 jaar gelede, toe Vader nog met die Boerevolk gewerk en gepraat het.

  Dit lyk dus asof, in hierdie opdrag, die Heilige Gees saam getuig sodat die Boerevolk die stem wat in hul hart steeds as "Herder" herken word, gehoorsaam, en soos in tyd van Johannes en Jahshua, uitrek die woestyn (wildernis) in om na Hom te luister - watter mooi teken dat daar nog 'n getroue kern oor is, wat Jahweh se stem, en opdrag kan en wil hoor. So het hy dan presies hierdie boodskap begin oordra, eerstens aan 'n paar, en agtereenvolgens totdat die gehoor van mans gegroei het tot 60,000 in 2008. Om dit in perspektief te stel - as elke man gemiddeld nog drie gesinslede verteenwoordig, dan was daar 180,000 mense verteenwoordig om te luister na die boodskap. Van die oorblywende +/- 3.1 miljoen blankes in SA, is dit 6% van die blanke bevolking.

  Sou dit nie sinvol, en duidelik van Vader af wees as Angus die openbaarmaking van die identiteit van die seuns van Jahweh - die afkoms, die oorsprong en al hierdie "waarhede" aan die 60,000 vertel het - watter beter geleentheid? Kom ons kyk hierna:

  8. Waarom het die Vader, as dit sy toedoen is, nie die "Waarheid" aan die duisende mans laat verkondig nie - watter beter geleentheid om dit te doen?

  U reken dat dit tog duidelik is dat dit die een openbaring is wat die Boerevolk nodig het - maar u is verkeerd. U redenasie spring weg uit die blokke met 'n ware menslike perspektief, naamlik dat hierdie volk gereed is vir die openbaring. Ek het slegte nuus, u mag so dink, maar Vader doen eers die voorbereiding in hul harte. Soos Hy selfs voor die openbaring van sy Seun, 'n Johannes gestuur het om die harte van die kinders na die vaders, en die harte van die vaders na die kinders te laat terugkeer deur sondebesef en berou, so is dit duidelik nodig dat hierdie volk se vaders (mans) eers weer die melkkossies kry, en hul terugkeer na hul kinders, en die kinders na hul vaders - dat die gesinseenheid en integriteit van die volk herstel word.

  Hiersonder sal enige openbaring van groot waarhede, net tot hoogmoed en afsydigheid lei, en die volk finaal verdeel op generasiebasis (die ou generasie teen die nuwe generasie) - soos dit ook gebeur het in die harte van baie wat hulself die "Israelwaarheid" noem. Wat het gebeur in baie huise waar die pa byvoorbeeld die Waarheid ontdek het, maar sy gesin het hom nog nooit ervaar as die ware geestelike hoof van die huis - sulke huise het verbrokkel, met kinders en ma wat in die XXX kerk sit, en pa wat in die YYY gemeente aanbid. Om die openbaring van hul identiteit aan hierdie volk, in hul huidige toestand te gee, sal wees soos om brandstof op die Satan se kole te gooi - dit sal ontplof, en net stukke van 'n geslag agterlaat.

  U het vergeet waar oral die volk vandag gevind word. Kyk na die stand van die kinders, die dwelms, Satanisme, drank, sosiale verval - dit alles is die skuld van die vaders (mans) wat hul verantwoordelikhede verag het. Gaan daardie kinders skielik terugkeer na hul vaders, en hul vaders na hulle, net omdat almal ontdek wie hul is (identiteit)?

  Daar is eers iets wat werk nodig het, voor die volk gereed is om te hoor, en Vader is deeglik, Hy wil nie hê dat een verlore raak in so vêr dit van Hom afhang nie. Dit bring ons dan sommer by die volgende vraag:

  9. Waarom is ons in effek uitgesluit by die gebeure - ons reken ons self dan om in meerdere kennis en openbaring te staan as Angus?

  Daar is verseker 'n oormaat kennis, en 'n tekort aan toewyding en liefde teenoor hul ware naaste in die algemene geledere van die Israel-Identiteit-groepe. Mens kan seker so vêr gaan om te sê dat daar maar 'n handjie vol gemeentes is in die geledere van die Identiteitgroepe wat werklik poog om Vader te behaag in die een aspek wat Hy duidelik as die grootste gebod stel - liefde teenoor Hom (intimiteit met Hom), en liefde teenoor ons naastes (ook dié in die kerk, en dié wat nie verstaan dat sending tussen ander rasse nie sin maak nie). As Vader moes soek na iemand wat bewys gelewer het dat hy sal gaan na varkhokke om pêrels daar uit te haal, dan sou Hy lank soek in Identiteistgroepe. Aan die ander kant, 'n persoon wat vir 25 jaar tussen swartes gearbei het, en dit a.g.v. die beperkte lig tot sy beskikking, het bewys dat hy nie sal agteruitwyk vir 'n opdrag om 'n boodskap te bring - waar hy ook al na gestuur word daarmee - al is hy Engelssprekend, 'n Skot, en al is die hoorders 48,000 Boere. Ons het almal introspeksie te doen, om seker te maak ons het nie in hoogmoed verval oor sogenaamde "meerdere kennis" en daardeur onbruikbaar geword vir Vader sodat Hy ander moet opwek om die boodskap te bring nie.

  Daar is egter ook 'n ander kant - die boodskap wat Angus gebring het, is gefokus op die eerste beginsels, en het groot werk te doen by ons volk in die varkhokke van die wêreld. Dit is bedoel om die skanse af te breek tussen die mans en hul Vader, en die voorbehoude m.b.t. lofprysing, eerbetoning en broederskap (nie tussen rasse, maar tussen verwyderde generasies en blanke groepe) te herstel.

  Dit is die eerste stap - daar kom nog, en Vader alleen weet wat die volgende boodskap is - is u gereed en op u plek om miskien daarvoor geroep te word?

  En u het verwag 'n godsman sal die volle waarheid ken - altyd? Nou hoe nou?

  10. Hoe kan Angus deur Vader gestuur wees - hy ken dan nie die waarheid oor ons afkoms nie?

  Wel, as hy dit geken het, sou hy dit gepreek het - en die tyd is nog nie daar nie. Vader soek eerstens gehoorsaamheid, en die res voeg hy toe soos nodig. Is u meer gehoorsaam as Angus Buchan? - dan sou u miskien met die mense gepraat het in Greytown. Maar in gehoorsaamheid, al is dit in beperkte lig, lê meer as 'n lewe van kennis. Hy het dus die opdrag ontvang, omdat hy sy gehoorsaamheid deur lydsaamheid bewys het - het u? Vader is tog nie beïndruk met u kennis, of u voorkoms, of u taal, of u afkoms nie - soos Paulus duidelik stel. Al hierdie dinge het Hy aan u gegee, hoe sou dit Hom dan kan beïndruk? Hy soek u gehoorsaamheid, en in die opsig was Angus almal vêr voor.

  Oor die waarheid - wie weet wat Vader môre doen, aan wie (selfs Angus) Hy die openbaring van die identiteit van die seuns van Jahweh gee. Maar een ding is verseker - alle godsmanne se roeping begin by demonstrasie van gehoorsaamheid, nie kennis nie.

  Daar is nog twyfel in ons gemoed. Ons wil nie maklik bly word nie, want ons is al soveel kere teleurgestel.

  11. Is hierdie nie net 'n grootse aanslag teen die Boere van uit die liberale sendelinggemeenskap - vanaf die Babiloniese stelsel, en iets waar teen ons moet waak nie?

  Daar is 'n moontlikheid dat dit 'n aanslag kan wees, maar onwaarskynlik in die lig van wat ek bo genoem het. Wat 'n groter risiko is, is wat nou gaan word van alles. Dit is duidelik dat die afsondering, die plasing van die konferensie weg van die gemaksone van die stad, die beperkte geriewe, die gebrek aan "sensasie" by aanloop tot die samekoms, gesorg het daarvoor dat merendeels die mans wat nog glo in God, en wat soek na 'n Woord om hul te rig in moeilike tye, die saamtrek bygewoon het.

  Die volgende saamtrekke in die groot stede, waar die sensasie en gemak van deelname groot rolle sal speel, sal verseker nie daarop kan roem dat dit die Heilige Gees alleen is wat geroep het nie. Nee, dan sal Babilon ook roep - hy sal saam roep met die opregtes, ook die skuim en opdrifsels - deur sy media en die liberale kerke, sal die gehoor verseker besprinkel word met die swart en gemengde lot, soos Bileam voorgeskryf het.

  Die eerste byeenkoms, in Greytown, het dus die hoogste waarskynlikheid gehad van ware geroepe resultate - die volgendes, het die potensiaal om misbruik te word deur die vyand, sodat die boodskap wat gespreek word sal uitgaan grotendeels tot lewe, maar die boodskap wat ervaar en gewys word, tot dood van die geslag van Vader sal meewerk - behalwe as Vader dit self keer, want voorwaar sal 'n wonderwerk nodig wees om dit te verhoed.

  Wat gemaak met die paar swartes en gekleurdes tussen die duisende blanke mans?

  12. Hoewel die beeldmateriaal wys dat daar vir alle praktiese redes net blanke mans was, is daar enkele swart mans opgemerk tussen die skare. Dit diskwalifiseer tog seker enige positiewe deelname aan so geleentheid, of doen dit?

  Dit is 'n goeie vraag - moet die duisend of wat swartes en gekleurdes wat tussen die 60,000 was ons dring om die hele spul te verwerp? As u hierdeur van stryk gebring word, bedink die volgende:

  Toe Jahshua in Jerusalem gespreek het met sy geslag, was vermeng tussen die toehoorders op die pleine en markte 'n menigte van skepsels. Daar was die slegte saad (Fariseërs en kie), die Romeine en soldate, markbesoekers en nuuskieriges, moontlik 'n paar slawe uit Afrika wat kaalbas met pakkaas verbygestap het, of gestaan en luister het wat daar aangaan - daar was in so vêr dit die saad van die Woord aangaan, pad, klipperige grond, vrugbare grond (met en sonder onkruid). Hy het die saad gesaai, en die Woord was vir sy geslag - die vrugbare saad - bedoel. Hulle het dit gehoor, en gaan doen. Hulle het Hom gevolg later toe Hy uit is na die woestyn, en daar gepreek het - selfs tot die honger hul daar in die wildernis gevang, en Hy vir hul brood en vis vermeerder het.

  Dit is waarskynlik hoe u hieraan moet dink - as Jahshua geswyg het net omdat daar 'n paar swart slawe rondgestaan het, wie sou dan die Woord gemis het - die duisende kinders wat wag vir brood. Maar Hy het gesaai, en sê duidelik dat slegs sy skape, sy stem (Woord) kan herken, en sy brood kan verteer.

  Ongelukkig het die nasleep van Angus se 25 jaar van harde arbeid in swart Afrika, ook hul sendeling/prediker se konferensie bygewoon, maar u moet let op hoe die skape lyk wat op die roepstem na die wildernis gereageer het, en nie hoe die bokke lyk wat daar rondgestaan het nie.

  Soos reeds vroeër aangetoon, is daar groot waarskynlikheid dat die plasing van die volgende byeenkomste in groot stede, en met die media-inspraak daarmee saam, veel groter getalle "bystaanders" kan aanlok, en dit dan 'n wapen teen, eerder as vir, die geslag van Vader kan word.

  Ter afsluiting

  Hierdie gebeure is positief, en tot die mate wat bogenoemde relaas korrek, of spekulatief is, kan u verskil in gevolgtrekking. Vir my is daar egter die volgende wat duidelik is:

  • Op die stem van die Heilige Gees, het die Boerevolk en ander blanke mans weer geluister, en in 'n stap van gehoorsaamheid hulself afgekeer van hul naweek se beplanning, en afgesonder in die veld, in tente - om Vader se aangesig te soek.
  • Die boodskap wat hul ontvang het (grate uitgespoeg), is die kleinste boublok, van 'n groot projek.
  • Wat hier gebeur het sou nêrens anders in die wêreld kan gebeur nie - nêrens elders is die bestanddele wat nodig is vir 'n blanke volk om hul in nood tot Vader te wend, teenwoordig nie - nog nie.
  • Die verdrukking en straf tref tans nog die hardste op die plase en platteland - dit is dan ook geen wonder dat die verre meerderheid mans juis van daar was nie. Die mense wat al die meeste onder die Filistyne deurgeloop het, soek na hul Rigter om uitkoms. Dit wys ook ongelukkig dat die geestelike tol geëis word in die stede, waar die konsentrasie van mans baie hoër is as die platteland, maar van waar slegs 'n deel van die mans opgeruk het. Dit is dus eenvoudig - in die stede is die verdrukking se realiteit nog baie versag - daar is baie geld, baie aktiwiteite, en die persepsie van bedreiging baie gedemp - anders as op die plase.
  • Selfs die bose Pous, wat tans die grootste blanke beskawing (VSA) in ons tyd besoek, kon so 'n beduidende persentasie en meer nog, getal pelgrims bymekaar trek, soos wat in die klein volke m.b.t. die roepstem van Vader gebeur het nie.
  • Ons gebede tot Vader moet wees dat Hy nie sal toelaat dat 'n mens sy werk kaap, of Babel die kinders wat brood soek, vergiftig nie. Ons gebed moet wees dat die arbeiders in die oesland getrou sal bly, en nie afwyk van hul opdrag deur weg te neem of by te voeg by die Woord wat Hy hul opdrag gegee het om af te lewer nie.

  As die man terug kom na sy pos

  Waarom is dus die eerste stap van Vader om die man terug te roep tot sy pos? Wel, dit is logies, die man is die skakel tussen Vader en die vrou en kind - dit is Skrif. Sonder daardie skakel, is daar geen kommunikasie tussen Vader en sy volk, en geen manier dat sy volk Hom sal hoor en volg wanneer Hy praat nie. As die man weer op sy plek is, en voor Vader kniel in stilte elke dag, is die kommunikasiekanaal herstel met die volk - dit gaan wel deur Jahshua, deur die Gees, maar dit is afgebreek by die man, wat weer die skakel is met die volk. As die man weer op sy pos is, wie weet wat dan volgende gebeur? Jou verbeelding kan nie die grense van Vader se opsies en moontlikhede in Suid-Afrika, en die wêreld, bereik nie - as dieman weer op sy pos is...

  'n Waarskuwing

  Hoewel Vader getrou is, en sy roepstem uitgaan, selfs van esels en klippe, het die hart van ons mense verdorwe geraak onder die geweldige aanslag van die laaste 100 jaar. Indien hul teruggaan na hul families en gemeentes, en nie reageer op die terugroep - hul stilte tyd met Vader herstel as mans agter geslote deure - sal die einde erger wees as die begin, en sal daar geen verweer wees in die oordeel.

  Die aasvoëls (liberale predikers) sal vinnig wees om te kapitaliseer op die "getalle" wat die MMC bygewoon het, en hul probeer intrek in sogenaamde "MMC-klone" wat dan op boodskappe sal fokus wat rasvermenginge en versoening as voorvereiste vir uitkoms stel. Slegs as die mans self met Vader gemeenskap hou (sonder tussenkoms van hul dominees en pastore), is daar geleentheid vir die Heilige Gees om hierdie Bileamstrik aan hul uit te wys sodat hul kan kies om daarvan weg te draai - maar sonder intieme verkeer met Vader, is die kans goed dat die goeie begin by die MMC vir die meeste mans sal verander in 'n "lekker sensasie en herinnering", maar geen blywende effek op hul gesinne, hul self en die volk sal volg nie. Ek hoop egter dat die teendeel sal waar wees, en die toekoms sal sien dat sy stem beantwoord word met duisende opregte mans, wat sy aangesig soek, tot uitkoms.